Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Årsrapport for året 2012
Fiskeørnen i Danmark 2012
Af artskoordinator Leif Novrup

Sammenfatning
Der er i år for anden gang registreret 3 par ynglende fiskeørne med rede. I Gribskov på Nordsjælland vendte parret tilbage til reden og fik to flyvefærdige unger, og det samme gjaldt for parret i Vestjylland, der også fik to unger på vingerne. Det gamle aktive par ved Flyndersø i Nordvestjylland fik igen i år hele tre unger på vingerne. For alle tre reder gælder det, at reden er placeret helt i toppen af en gran, hvor den øverste del er knækket af. Der er således nu siden 2005 kommet 22 unger på vingerne og håbet er nu, at nogle af disse vil vende tilbage og danne nye ynglepar. For alle tre par gælder det, at rederne er placeret i øde områder, hvor kun få mennesker dagligt færdes. I Gribskov har Naturstyrelsen af sikkerhedshensyn sat afspærringer op, hvilket har vist sig gavnligt, da der her kommer en del mennesker der gerne vil se reden og fiskeørnene. Igen i år er der set oversomrende fiskeørne hvis adfærd kunne tyde på ynglefund, men trods ihærdig søgen efter reder her uden resultat.

Lokalitetsgennemgang

Nordvestjylland
Af artskoordinator Leif Novrup

Hannen ankom den 27. marts hvor den blev set komme flyvende med en stor gren til reden. Hunnen ankom først den 7. april. Hun begyndte rugningen den 15. april med forventet æg klækning den 22. maj. Den 23. maj var der unger i reden og den 30. maj sås hunnen stå på redekanten og fodre. Den 13. juni blev der for første gang i år set 3 unger i reden.. Den 19. juli kunne de to største unger flyve fra reden og dagen efter også den mindste. Fem dage tidligere end sidste år. Parret har nu i denne rede produceret hele 16 unger siden 2005. Ganske imponerende! Den 29. juli stod én unge og spiste på reden, mens hunnen sad i træ vest for reden og hannen øst for.

Vestjylland
Af redekoordinator Svend Aage Knudsen

Efter i 2011 at have fundet ørnereden og set 2 unger derfra gå på vingerne, var jeg meget spændt på om de ville vende tilbage i år. Jeg besigtigede reden efter alle vinterstormene,og træet holdt.

Den 28.3.2012 så jeg første gang hannen i skoven. Jeg checkede ved reden nogle gange efterfølgende, men så ingen ørne der. Den 11. april ej heller, med da jeg ville forlade området, så jeg hunørnen sidde ca. 75 m fra reden. Først den 13. maj så jeg hende på reden, hvor hun stod og puslede sig. Den 14.juni stod hun på reden og fodrede unger, men de var ikke synlige. Den 3. juli var Leif N. derude, og han observerede da 2 unger, ca 3 uger gamle. Den 3. august var der stadig to store unger i reden, men den 11. august stod kun én unge på reden og blev fodret. Ungerne må være fløjet fra reden i uge 32.

Den 13. august havde ungerne forladt reden og sad i hvert sit træ ca 75 m fra reden og så ud til at være i " god kondition" og den 21. august var der tomt derude.


Nordsjælland
Af redekoordinator Luise Ekberg

Fiskeørneparret byggede reden i Vandmosen, Gribskov i et forholdsvis solitært og udgået grantræ, som var topkappet ca. 10 år tidligere med henblik på muligheden for ynglende fiskeørne. Vinteren bød på flere stormfulde døgn, som gav redekoordinatoren søvnløse nætter. Ved eftersyn i dagene efter kunne Per Ekberg og jeg heldigvis konstatere, at reden havde klaret skærene og endda på trods af, at flere af de omkringstående træer var bukket under for stormen. Netop på grund af faren for, at redetræet skulle falde, havde jeg aftalt med Naturstyrelsen Nordsjælland, at de skulle topkappe nogle graner i området, som Per Ekberg og jeg havde udvalgt sammen med dem.
Alt var klart og vi ventede i spænding på, at fiskeørnene skulle ankomme. Dagene gik, håbet begyndte at svinde, som fiskeørnene var på plads alle andre steder end i Gribskov. Vi tog derfor til Skagen for at se på rovfugletræk.
Mens vi sad deroppe søndag d. 22. april ringede telefonen, det var Leif Novrup: ”Jeg sidder her i Vandmosen og ser på to fiskeørne, som parrer sig”!
Det var starten på en succesfuld ynglesæson for fiskeørneparret. Utallige parringer førte til, at hunnen efter en noget urolig dag lagde æg og begyndte rugningen d. 8. maj. Han og hun skiftedes til at ruge hele perioden og ca. 14. juni klækkede æggene. En spændende periode med fodring begyndte, og efterhånden blev det klart, at der var to unger i reden. Hunnen har holdt opsyn med ungerne – først i reden og senere fra nærtstående træer, og hannen er kommet med fisk til både hunnen og de to unger.
Ungerne fløj fra reden første gang d. 5. august og har opholdt sig meget stationært i redeområdet siden. Hannen og en af ungerne er observeret siddende og fortære fisk i mindst to af de nye topkappede træer. Det tegner godt for fremtiden. Hele familien opholder sig stadig ved redaktionens afslutning d. 26. august i redeområdet.
En stor succes på trods af, at hundredvis af besøgende har været ude for at opleve fiskeørnene, og området bærer tydeligt præg af de mange mennesker – nedslidning af græsset, træstammer flyttet hen som stole og borde, ivrig snakken og udveksling af erfaringer og så også nogle, som ikke kunne finde ud af ”reglerne” og absolut skulle overskride fiskeørnenes grænser for at se og/eller have de bedste fotos.
Rigtig mange mennesker har fået de fineste oplevelser, og DOF Nordsjælland har for 1. gang i to år fået medlemstilgang – måske på grund af dette?

999

Hvordan kender jeg en ungfugl i felten?I felten kan ungfugle med sikkerhed kun skelnes fra den adulte fiskeørn på dens hvidskællede overside, der stammer fra vingedækfjerene og kropdækfjerenes lyse rande. Disse kan danne to lyse striber på oversiden, som i håndkikkert kan ses under optimale forhold.


Disse lyse rande på oversiden slides bort i løbet af den første vinter, så fiskeørne i Danmark kan som 2-årige ikke skelnes i felten fra den voksne fugl.


Ungfuglen har desuden en hvid isse med sorte striber, et øje der er orange til gult. På undervingen er både store dækfjer og armsvingfjer hvide med mørke bånd, mens den voksne fiskeørn har sorte store dækfjer og mørke, svagt båndede armsvingfjer.Ung fiskeørn 1k Holstebro 18/8 04 Foto: Knud Christensen

Kendetegn
Der er forskel på han og hun af voksne fugle.

Hunnen har de fleste gange et større og kraftigere brystbånd.


© Vibeke Toft

Fakta
Vingefang: 145-160 cm.
Længde: 55 cm.
Vægt: 1.200-1.750 g.
Vægt (hun): 1.200-2.050 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 37 dage
Ungetid: 44-59 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2023: 9
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 10-100 %

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: NA
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 233
Sidste måned: 433

Forrige artLink til denne sideNæste art