Natravn (Caprimulgus europaeus)

Hvordan finder man Natravnen?
Natravnen, eller med et gammelt dansk navn Gedemalkeren, er en udpræget nataktiv art.

Sammenholdt med artens foretrukne biotop, hede, som dog i dag på grund af hede arealernes generelle tilbagegang er afløst af fyrreplantager på tør sandet bund, betyder dette at Natravnen er en art, som sjældent høres eller ses, medmindre man direkte opsøger dens levesteder på det rette tidspunkt af døgnet.

Arten har angiveligt tidligere været ret almindelig på de udbredte hedearealer i det centrale Jylland, men efter at disse for størstedelens vedkommende er forsvundet, har arten taget nye biotoper i brug som ynglepladser, fortrinsvis nåletræs og specielt fyrretræs plantager i det vestlige og nordvestlige Jylland. Allervigtigst synes det dog at være at jordbunden er tør og gerne sandet, samt at der findes lysninger i hvilke fuglene kan fouragere. Natravnen kan dog også stadig findes i plantagerne i midtjylland samt i det nordlige Sjælland.

Vil man se eller høre Natravnen må man derfor opsøge sådanne lokaliteter, og da arten som regel først er aktiv omkring solnedgang er det bedste tidspunkt sent på aftenen, helst 30-90 min. efter solnedgang, eller 30-90 min. før solopgang.

Fuglenes registreres lettest ved deres snurrende sang, og ofte får man kun nogle få glimt af selve fuglen når den jager insekter i tusmørket. Især er det hannens hvide felter i vingerne og halen der ses som små glimt i mørket.

Om dagen hviler fuglen som regel på en gren, eller i yngletiden på reden, og kan da være stort set umulig at opdage da dens brune, grå, gulbrune og sorte farver yder den en ganske effektiv camouflage.


Natravnelokalitet (Vrads Sande)


© John Larsen

Fakta
Vingefang: 54-60 cm.
Længde: 27 cm.
Vægt: 75-100 g.
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 17-18 dage
Ungetid: 16-17 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 490-530
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: LC
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: 3
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 55
Sidste måned: 77

Forrige artLink til denne sideNæste art