Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Bøtø Nor

Beskyttelse
Den centrale del af Bøtø Nor blev fredet i 1976.
Bøtø Nor indgår i Ramsarområde nr. 25, der også omfatter farvandet mellem Falster og Lolland.
Bøtø Nor udgør EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 82.
Bøtø Nor indgår i det meget store EF-habitatområde nr. 152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.

IBA-status.
Bøtø Nor er af BirdLife International udpeget som Important Bird Area (IBA) nr. 082. Afgrænsningen er den samme som EF-fuglebeskyttelsesområdet.
Kvalifikationsgrundlaget for IBA-lokaliteteten er rastende Grågås og Bramgås, som begge optræder med mere end 1 % af artens bestand på trækruten, og hvoraf sidstnævnte har en udbredelse, der er begrænset til det nordligste Europa, men som efter dens stigende antal i de senere år nu regnes uden for farezonen.

Som fokusarter for caretaker-lokaliteten Bøtø Nor er udvalgt ynglefuglene Trane, Plettet Rørvagte,l Engsnarre, Rørhøg, Brushane og Rødrygget Tornskade samt rastefuglene Sangsvane, Grågås, Sædgås, Bramgås, Havørn, Hjejle og Tinksmed.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er først og fremmest ynglebestandene af Engsnarre, Plettet Rørvagtel og Trane, der står på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I og derudover yngler i området med mere end 1 % af den nationale bestand, dernæst ynglende Rørhøg og trækgæstende Bramgås, Sædgås og Grågås samt Trane, hvoraf sidstnævnte er opført som en trækgæst, der opholder sig i området i nationalt betydende antal.

Fakta
Kommune: Guldborgsund
Areal: 1875 hektar
Ejerforhold: Staten og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Energipil
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Rævebekæmpelse
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 49
Sidste måned: 186

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet