Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Sejerø Bugt & Nekselø

Beskyttelse
Der er flere fredede områder inden for lokaliteten. Korevlen med omgivelser blev fredet i 1967. Næbbet på Ordrup Næs og strandeng øst for Svaleklit blev fredet i 1943. Nekselø blev fredet i 1951. Eskebjerg Vesterlyng blev fredet i 1945.

Alleshave Bugt blev vildtreservat i 1993.
Trusler:
1 Olieforurening fra Sejrøbugten.
2 Forurening ved gødskning af omkringliggende marker.
3 Forstyrrelse ved jagt i området eller færdsel på bugtens lavvandede områder.
Initiativer:
1 Reguleret offentlig adgang til området af vejen fra Alleshave til Saltbæk by.
2 Afgræsning af Store Vrøj og Krageø af får, som ikke vandrer ud på sandfladerne, hvor Klyderne i perioder har fældningsplads.
3 Fugleskjul midt på diget mellem bugten og engene syd herfor ville give offentligheden gode naturoplevelser uden at forstyrre fuglelivet på engene eller i bugten.

Sejerø Bugt & Nekselø indgår i Ramsarområde nr. 18 Sejerø Bugten, der også omfatter Saltbæk Vig.

Sejerø Bugt & Nekselø er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 94. Saltbæk Vig indgår ikke heri.

Sejerø Bugt & Nekselø indgår i EF-habitatområde nr. 115 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig, der som navnet antyder også omfatter Saltbæk Vig.

Grundlag
Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet udgøres af ynglefuglene Rørhøg, Engsnarre, Havterne og Splitterne samt af rastefuglene Ederfugl, Sortand, Fløjlsand, Bjergand og Klyde.
Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet er forekomsten af arterne Stor Vandsalamander, Klokkefrø, Odder, Enkelt Månerude og Mygblomst, hvoraf de to sidstnævnte ikke forekommer på IBA-lokaliteten, kun i Saltbæk Vig, samt habitattyperne Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande, Klinter eller klipper ved kysten, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, Forstrand og begyndende klitdannelser, Hvide klitter og vandremiler, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), *Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede), Fugtige klitlavninger, *Kystklitter med enebær, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Vandløb med vandplanter, Tørre dværgbusksamfund (heder), Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv, *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, Rigkær, Bøgeskove på muldbund samt Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund. Af disse er de med * mærkede særligt prioriterede i beskyttelsessammenhæng.

Fakta
Kommuner: Kalundborg, Odsherred, Slagelse
Areal: 40285 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Rynket rose
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Kratrydning
- Rævebekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 107
Sidste måned: 408

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet