Stubbe Sø

Beskrivelse
Stubbe Sø er Djurslands største, og Jyllands trediestørste sø. Søen er lavvandet (ca. 410 ha), omgivet af en 2-30 m. bred artsrig rørbræmme, bestående af tagrør, smalbladet og bredbladet dunhammer, søkogleaks m.m.
Der findes flere fine engområder med overgangsrigkær ved søens østende samt en del birke- og ellekrat, hvoraf noget er tilvoksede enge. Søen er næsten fuldstændig omgivet af skov (hovedsagelig nåleskov på sandet jord).

Adgangsforhold
Stubbe Sø og landområderne omkring søen er privatejede. Færdsel er derfor kun tilladt jvf. bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven. Dog har staten i 2003 købt et mindre areal ved søens sydøsthjørne (ved Stubbe Enge), hvortil der er offentlig adgang ad en trampesti. Denne fører til søbreden i søens sydøsthjørne. Dette statsejede areal nås fra vejen mellem Stubbe og Gravlev. Ca. 50 m. øst for broen over Havmølle Å, findes en grusvej der fører til en lille holdeplads.

Søen er pga. sin størrelse svær at overskue. Man kan følge Skærsø Skovvej (skovvej åben for motorkørsel) mellem Ebeltoft-Tirstrup-landevejen og Stubbegård. Her er der flere steder undervejs udsigt over søen. Dele af søens østende kan overskues fra off. vej ved Stubbe Bro.

Der er adgang til Fugleværnsfondens reservat fra p-pladsen på Møllebækvej ved Gravlev. Ad en nedlagt jernbane og skovstier kan man gå eller cykle til reservatet. Her leder en trampesti gennem blandskov med mange småfugle, over overdrev og ned til engen og søkanten, hvorfra der er der udsigt over søens midterste og østlige ende.

Læs mere på Fugleværnsfondens websider (se links)

Udnyttelse
Skovbrug (hovedsageligt ekstensivt), landbrug, fiskeri (der findes stadig en enkelt erhvervsfisker ved søen).

Fakta
Kommune: Syddjurs
Areal: 778 hektar
Ejerforhold: private

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 93
Sidste måned: 88

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet