Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tjele Langsø


Udsnit af en stor flok Sædgæs, der fouragerer på en græsmark ved Vinge Hedegård, den 20/2 2009.

Beskrivelse
Tjele Langsø ligger i Midtjylland nogenlunde midtvejs mellem Viborg og Hobro. Landevejen mellem de to byer går umiddelbart syd om søen. I længden måler Tjele Langsø næsten 10 km. Søen er generelt smallest i den østlige halvdel og måler umiddelbart øst for Bigum under 200 meter i bredden. I den vestlige halvdel har søen en bredde på mellem ½ og 1 km. Vandstanden er forholdsvis lav. Dybest er Fastrup Dyb med vanddybder på 5-10 meter. Søen er ret belastet af næringsstoffer fra landbruget. I perioder med varmt og solrigt sommervejr ses således en kraftig opblomstring af grønne alger.

Tjele Langsø har en stor ynglebestand af Toppet Lappedykker og der yngler flere par Isfugle. Stor Skallesluger ynglede i 2011. Ligeledes i 2011 blev der set en territoriehævdende Lille Flagspætte i et ellekrat lidt syd for søen. Om efteråret er Fiskeørn meget regelmæssig. Om vinteren ses lejlighedsvis store tal af Stor Skallesluger; der er nye tal på helt op til 750. I de seneste vintre er der flere gange truffet Havørn.

Fuglemæssigt er Tjele fra gammel tid ellers mest kendt som et af Jyllands vigtigste rastområder for Sædgås. Som følge heraf har Tjele Langsø og en mindre del af de tilstødende arealer (især marker lige øst for Tjele Gods) status af EU-fuglebeskyttelsesområde. Da Sædgæssene efterhånden langt oftere fouragerer på andre marker i nærområdet, har DOF valgt at inddrage disse i IBA-en – se kortet til højre på denne side.

Det er de samme Sædgæs, der ses i Nørreådalen, der ligger 5-10 km syd for Tjele. Og i de seneste årtier har Sædgæssene generelt foretrukket at fouragere i Nørreådalen. Der er dog også indenfor de senere år ved flere lejligheder set over 1000 Sædgæs på Tjelemarkerne.

Der er en meget nøje forbindelse mellem Sædgæssene ved Tjele, Nørreådalen og Lille Vildmose. Generelt foretrækkes Lille Vildmose ved mildt vintervejr, mens Sædgæssene i tilfælde af snedække og kulde straks trækker til Tjele og Nørreådalen. I vinteren 2010/11 pendlede næsten hele bestanden (dette år ca. 1400 fugle) således 3 gange mellem Lille Vildmose og Nørreådalen/Tjele.

Tjele, Nørreådalen og Lille Vildmose udgør i øvrigt sammen med Thy de jyske kerneområder for Sædgås. Bl.a. gennem farveringmærkning er det påvist, at det er fugle fra den nu fåtallige og stærkt truede skandinaviske bestand af Tajgasædgås, der i vinterhalvåret ses på disse nordjyske rastpladser. Den skandinaviske bestand af Sædgås omfatter iht. nylige svenske opgørelser højst 5-6000 fugle. Op mod halvdelen af bestanden kan træffes i det nordlige Jylland – således sammenlagt op til 1500 i Lille Vildmose, Nørreådalen og Tjele og sammenlagt op til 1000 i Thy.

Tjele Langsø og de øvrige jyske rastpladser er altså af afgørende betydning for den skandinaviske Tajgasædgås.

Fakta
Kommune: Viborg
Areal: 1306 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 153
Sidste måned: 114

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet