Tisvilde Hegn & Melby Overdrev m.m.


Sortstrubet Bynkefugl

Beskrivelse
3. Områdebeskrivelse
Området er beliggende mellem Arresø og Kattegat i Nordøstsjælland, og omfatter i alt ca. 2000 hektar, (Figur 1). Det er tidligere sandflugtshærget, og blev tilplantet i løbet af 1800-tallet. Det strækker sig langs 9 kilometer af Kattegat-kysten. En stor del af området grænser op til sommerhusbebyggelser. Området består af 5 sammenhængende del-områder: Tisvilde Hegn, Asserbo Plantage, Liseleje Plantage og Melby Overdrev, alle statsejede, og endelig Tibirke Bakker der er privatejet.
Området har karakter af nåletræsplantage med hele 78% nåleskov (1981), heraf en ret stor andel skovfyr på mere end 80 år (25% af området), hvilket kun findes få steder i Danmark. Jordbunden i Tisvilde Hegn er varieret og præget af fortiden og sandflugten. Nogle steder findes god sjællandsk muld, hvor eg og bøg kan gro. Andre steder ligger bjerge af sand i mange meters højde, og her kan kun fyr og gran trives. Bevoksningerne i området får lov til at blive meget gamle, så der er muligheder for at se pragtfulde gamle gran-og fyrretræer, ligesom skovbunden under de gamle bevoksninger bliver noget ganske særligt med sit dække af mos.
Et andet bevoksningsmæssigt særkende er områdets såkaldte bøgeøer. Eftersom sandflugten har skabt meget forskelligartede jordbundsbetingelser, er bøgetræer kun plantet på områder med muldbund fri for sand. Dermed er bøgeafdelinger lokaliseret til bestemte - typisk ret små - områder, beliggende som øer, omgivet af nåleskov. Dette er mest udtalt ovenfor Litorina kystskrænten langs strandvejen. Bøgeafdelingerne får ligeledes lov til at blive meget gamle, således har der de sidste ca. 25 år ikke været foretaget noget videre hugst i bøgeafdelingerne.
Især Tisvilde Hegn har undergået store forandringer i landskabsbilledet siden 70erne og 80erne. Det skyldes de store og omfattende storme i den periode. Særligt den orkanagtige storm 24.-25. november 1981 var meget hård ved Tisvilde Hegn, og lagde mange nåletræsbevoksninger nærmest øde hen. Efterfølgende blev de nyopståede lysninger desværre gentilplantet som monokulturer med rødgran og skovfyr. Og da der ikke har været tyndet regelmæssigt i disse kulturer, fremstår de i dag som yngre, tætte og golde nåletræskulturer. Området, landskabet, biodiversiteten og skovpublikums oplevelser vil være godt tjent med at få afviklet mange af disse monokulturer.
Asserbo og Liseleje Plantager er relativt ensartede nåletræsplantager, med en ret stor andel ældre skovfyr.
Melby Overdrev udgør med sine forskellige klit- og hedetyper og fattigkær et levested for mange sjældnere planter og sommerfugle og andre insekter, udover de fåtallige og regionalt sjældne ynglefugle.
I 2011 er den sjældne sommerfugl svalehale set flyve i området. Desuden findes gråbåndet bredpande og okkergul pletvinge som eneste sted på Sjælland. Der findes 4 orkidearter, bakkegøgelilje, sumphullæbe, plettet gøgeurt og kødfarvet gøgeurt.
Området nyder derfor stor opmærksomhed blandt fagfolk og naturinteresserede.
Melby Overdrev blev anvendt som skydeområde for militæret i mere end 100 år, og det er helt sikkert forsvarets fortjeneste, at overdrevet ikke er plantet til eller bebygget i dag. Området blev landskabsfredet i 1930.
Det privatejede Tibirke Bakker ligger på fronten af sandets udbredelse og hærgen mod øst. Velhavere og kunstnere købte grunde i Tibirke Bakker i starten af det 19. århundrede, fordi de var betaget af områdets skønhed. Tibirke Bakker ejes stadig af private, og er i dag omfattet af en landskabsfredning fra 1957, med bestemmelser om pleje af området.
Området er storslået, storbakket morænelandskab med meget flotte udsigter over Arresø og det tilgrænsende Holløse Bredning. Området er meget tydeligt præget af den tidligere sandflugt i området, og bevoksninger er da også overvejende nåletræsbevoksninger med indslag af birk. Der findes meget smukke landskaber med spredte større solitær-fyrretræer, og desuden flotte bevoksninger med ene.Fakta
Kommuner: Gribskov, Halsnæs
Areal: 2045 hektar
Ejerforhold: Naturstyrelsen Nordsjælland

Sidevisninger
Denne måned: 87
Sidste måned: 73

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet