Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tystrup-Bavelse Søerne


Udsigt mod Bavelse Sø fra Bavnen ved Hørhaven

Beskrivelse
Tystrup- Bavelse (National Park).
Søerne består af 2 søer Tystrup Sø og Bavelse Sø i et aflangt system af tunnel- og smeltevandsdale. Søerne adskilles af et mindre Å-løb. Tilsammen dannes et langstrakt søområde fra nordvest mod sydøst, omgivet af kuperede marker og store skove. Skovene udgør Næsbyholm Storskov, Gunderslevholm Dyrehave med Vinstrup Overdrev, Kastrup Storskov, (sidstnævnte ligger ikke umiddelbart ned mod søerne, men mere tilbagetrukket vest for Dyrehaven), Kellerød Skov, Suserup Skov og Broby Vesterskov.

Naturforhold: Søerne ligger i et meget bakket landskab med voldsomme terrænformationer rundt omkring. Alt i alt udgør området et af landets mest dramatiske men samtidig flotteste og idylliske sølandskaber.
Sjællands største Å, Susåen løber til søerne, den driver gennem søerne, desuden tilflyder yderligere flere mindre vandløb til søerne. Susåen fortsætter sin videre færd gennem en sluse i syd ved Strids Mølle for at ende sit løb i Næstved kanal.

Vandspejlet på søerne er 6,9 m over havniveau. Største dybde i nordligste bassin er 21,7 m, i sydlig bassin er største dybde 19,5 m samt i Bavelse Sø 8,8m.
Søernes relativt store dybde med mange kildevæld på bunden indebærer at vandet er længe om at fryse til om vinteren, der forbliver åbne våger vinteren igennem, til glæde for ikke mindst det rige fugleliv.

Beliggenhed: Midt på Sjælland, syd for Sorø samt nordvest for Næstved.

Historie:
Hele området er udformet under sidste istid for ca. 15000 - 20000 år siden. 2 store nord- og vestgående bræer mødtes på stedet. Ismasserne og smeltevandsfloder herfra eroderede og formede landskabet stort set til det vi ser i dag. På daværende tidspunkt løb Susåen dog mod nord gennem Suserup Skov, for at slutte med udløb i Kattegat.
Der findes litteratur med en hel del gode beretninger og fortællinger om historiske steder og særprægede navne som hører til området.

Flere steder rundt om søerne er der fladvandsområder, i nordvest er forholdene så gunstige at det er muligt at bade. Badestranden er dog kunstigt anlagt, der er tilført store mængder strandsand.
Noget af søerne kantes af rørbræmme især i den nordlige ende, f.eks. ud for Suserup skov, på enkelte steder er der udstrakte rørskove, nærmere angivet i den nordlige del af Bavelse sø ved Rejnstrup Holme. Næsten midt på de langstrakte søer findes Vinstrup Holme, flade øer omgivet af lavvandet rørskov.

Fugleliv: Søerne og deres omgivelser med skove, enge og marker kan hele året igennem vise et meget rigt og varieret fugleliv.

I yngletiden er der i skovene en del arter af typiske skovfugle, deriblandt rovfugle og ugler.

Suserup Skov rummer p.g.a. sin særlige natur hulrugende fuglearter som spætter, spætmejser, hulduer og broget fluesnapper.

Langs søernes bredder yngler lappedykkere, andefugle og forskellige rørskovsfugle, deriblandt også rørhøg.
Der yngler flere vadefuglearter. bl.a strandskader, rødben og stor præstekrave.

Om vinteren er søerne med omgivelser et vigtigt raste- og overvintringsområde. Her ankommer adskillige arter i større eller mindre flokke fra Skandinavien.
Her ses toppet lappedykker, alle 3 skalleslugere (lille, stor og toppet), alle 3 svanearter ( knop, sang- og pibesvane), masser af blishøns. På varierende tidspunkt i efteråret dukker de første overvintrende ænder op. Her dominerer troldanden i antal med op imod 15000 stk, der forekommer ligeledes et stort antal gråænder, men nævnes skal også mindre bestande af hvin, taffel- og krikænder.
Ved Tamosen ses gravænder, skeænder, og atlingand forekommer.

Skovene kan byde på mængder af småfugle i efteråret og ved vintertid med store forekomster af bl.a. mejser, finker, spætter, træløbere og korsnæb sammen med alle standfuglene. Ved enkelte vandløb ned til søerne træffes vandstær. Isfuglen træffes oftest ved udmundingen af Susåen. I skovenes mere åbne områder findes stor tornskade, ravne ses jævnligt flyve rundt over skove, søer og marker.

Først på vinteren ankommer gæssene til området, her dominerer sædgæs i antal, men canadagæs og grågæs er også pænt repræsenteret. Der forekommer kortnæbbet, blis- og bramgæs.
Gæssene flyver til- og fra overnatning på søerne især ved Bavelse, eller græsser på markerne primært ved Gunderslevholm. Nogle ankommer fra Holmegårds Mose, for at overnatte i Bavelse Sø.

Rovfuglene ynder at holde vinterferie ved de fuglerige søer, her ses musvåge, fjeldvåge, duehøg og blå kærhøg.
Søernes største attraktion er mulighed for at iagttage de store vingefang, nemlig oftest havørn, men kongeørn viser sig af og til.
Det er desuden ikke usædvanligt at se både fiskeørn, rørhøg, hvepsevåge og vandrefalk.

Adgangsforhold
Der er er offentlig adgang på vejene og en del stier omkring søerne. Det er muligt at nyde en flot udsigt fra gode rastepladser på flere af de omkringførende offentlige veje.
I de private skove er færdsel kun tilladt på vejene, og kun til fods med mindre skiltning angiver andet. Skovene kan være lukket på dage med jagt eller skovarbejde.
Skiltning med adgang forbudt ved Bavelse Gods på nordsiden gælder bygningerne og ikke vejen langs Bavelse Sø.

Publikumsfaciliteter: Der er en del raste- og P-pladser omkring søerne. Der er skovveje og stier som giver mulighed for færdsel helt ned til søerne.
På stranden ved Frederikskilde skov er der primitiv lejerplads for bl.a. kanoturister, med borde og bænke samt bålplads som må benyttes af publikum.
Ved nordenden af Tystrup Sø ligger Kongskilde Friluftsgård, herfra tilbyder man de besøgende en række frilufts, og naturaktiviteter i området. Stedet har desuden faciliteter som Vandrehjem med restaurant på stedet.

Offentlig transport: Bus kører forbi Kongskilde på sin rute mellem Sorø og Bisserup.

Information om udsnit af området:
Der findes Skov- og Naturstyrelsens folder over vandreture nr 57 for området ved Kongskilde, Frederikskilde Skov sammen med Tamoseområdet og Hørhaven.

Udnyttelse
Søerne benyttes af kanoturister, dog i begrænset omfang. I den forbindelse er der skabt enkelte landgangsmuligheder med primitive lejrpladser for overnatning. Den nordligste del af Tystrup sø benyttes til badning.
Der drives sportsfiskeri med bådudlejning til medlemmer af fiskeklubber.

Skovene drives sædvanligvis efter skovdrift traditionel forstand, dog bortset fra Suserup Skov, se venligst under punktet SKOVENE. Næsbyholm Skov drives under hensyntagen til særlige frednings bestemmelser.
Ved Gunderslevholm Skovene er et udsnit udlagt som Dyrehave.
Landbrug, drives i traditionel forstand. Visse mindre udsnit af landbrugsarealerne støttes med tilskud til driften, med henblik på særlig hensyntagen til at skåne miljøfølsomme områder, gælder særlig for Rejnstrup Holme.
Suserup Gårds jorde samt Kongskilde og Hørhaven drives økologisk.

En del af området besøges året rundt af et stort antal naturinteresserede folk, heri også mange med interesse for det rige fugleliv.

Fakta
Kommuner: Næstved, Sorø
Areal: 1964 hektar
Ejerforhold: Overvejende privat eje på forskellige lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Fiskeri
- Sejlads
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 181
Sidste måned: 510

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet