Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Madum Sø


Madum Sø, Himmerlands største sø (Foto: Niels Fabæk)

Beskrivelse
Med sine 204 ha er Madum Sø den største sø i Himmerland. Søen er formentlig opstået som et dødishul efter den sidste istid. Det er ikke nogen dyb sø, der er kun 7,5 meter vand på det dybeste sted.
Madum Sø er en såkaldt klarvandet lobeliasø - opkaldt efter planten Tvepibet Lobelia, der stiller helt specielle krav til vandkvaliteten. Foruden Lobelia findes fine bestande af Strandbo og Brasenføde. Søvandet er surt og næringsfattigt, men til gengæld er her ingen humusstoffer, til at farve vandet brunt. Vandet er derfor meget klart.
Desværre er der de seneste år fremkommet tegn på at søen modtager næringsstoffer udefra. Eksempelvis ses sidst på sommeren en vis opblomstring af alger, ligesom bræmmerne med Tagrør er blevet større.
Søen er en vigtig rasteplads for Hvinand, Troldand samt i mindre omfang Gråand. I træktiden gæstes søen af Fiskeørnen, der fouragerer på søens bestand af Gedde og Aborre. Som ynglelokalitet er søen ikke af stor betydning. Toppet Lappedykker og Blishøne er regelmæssigt ynglende.
I dag omkranses den forhenværende hedesø af skov. Mod nordøst udgør skoven dog kun et smalt bælte. Nærmest søen er skoven varieret med Fyr, El og naturligvis Birk som de dominerende træer.
I skoven træffes alle de almindeligste småfugle med tilknytning til skov foruden Musvåge, Duehøg, Spurvehøg, Skovhornugle, Natugle, Sortspætte, Grønspætte og Ravn.
Fra søens sydøstlige bred rækker en odde ud i søen. I rørskoven vest for denne odde er der et rigt liv af vandinsekter.
I vintermånederne gæstes søen af Sangsvane, Stor og Lille Skallesluger.

Adgangsforhold
Der er offentlig adgang, selvom hele området er i privateje. Det er muligt at gå rundt om søen på en markeret rute.
Ved søens østlige bred findes en stor P-plads. Herfra er der, foruden fint udblik over søen, mulighed for at besøge Langmosen - en stor gammel højmose i skoven mod øst.

Udnyttelse
Søen har stor rekreativ værdi. Først og fremmest som badesø og udflugtsmål. Det er ikke tilladt at fiske og sejle i søen.
Skoven rundt om søen er privat ejet og udnyttes til kommerciel skovdrift. Dog tages der i vid udstrækning hensyn til hjortevildtet (Krondyr og rådyr) gennem vildtpleje.

Fakta
Kommuner: Mariagerfjord, Rebild
Areal: 254 hektar
Ejerforhold: Lindenborg Gods A/S, Willestrup Gods

De tre alvorligste trusler:
- Badning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Regulering af badning
- Stop for kanosejlads

Sidevisninger
Denne måned: 45
Sidste måned: 208

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet