Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nakskov Fjord & Indrefjord


Knopsvanen er en af Nakskov Fjords sikre ynglefugle. Sidst på sommeren kan fjorden rumme store flokke på fældningstræk. Foto: Ole Friis Larsen

Beskrivelse
Nakskov Fjord er en stor lavvandet fjord med mange øer og holme. Holmene og de fleste øer er vigtige ubeboede ynglelokaliteter for svaner, gæs, ænder og vadefugle. Nakskov Fjord er beskyttet af Ramsar-traktaten om vådområder af international betydning, som EU-habitat og EU-fuglebeskyttelsesområde. Som en sådan lokalitet indgår fjorden i statens og EU’s Natura 2000-program om beskyttelse af sårbar natur. Desuden er fjorden registreret som et IBA – Important Bird Area – af den fuglebeskyttelsesorganisationen Birdlife International.

Fjorden er udpeget til en vigtig lokalitet for ynglefugle som Rørhøg, Klyde, Almindelig Ryle, Splitterne, Fjordterne, Havterne og Dværgterne. Desuden har fjorden stor betydning som træk- og rastelokalitet for Sædgås, Sangsvane, Troldand, Blishøne og Toppet Skallesluger.

På Rommerholm er der en koloni af Mellemskarv. Om vinteren raster store mængder af gæs og svaner på fjorden. De fouragerer på nærliggende marker med roerester, vintersæd og vinterraps. Området syd for Nakskov Fjord er i løbet af de seneste år blevet den vigtigste rasteplads i Danmark for Tundrasædgås, den nordvestsibiriske race af Sædgåsen. Her kan man møde 3.000 – 5.000 gæs af racen sammen med tusindvis af andre gæs som Grågås, Blisgås og Bramgås.

Store dele af den oprindelige fjord er inddæmmet, og næsten hele fjorden er i dag afgrænset af diger med dyrkede marker helt ud til digerne. På sydsiden af fjorden er det tilladt at gå og cykle på diget hele vejen mellem Nakskov og Langø. Fra diget er der fin udsigt over bugten med Smedeholm og de to Vejlø-skove. Bugten er jagtfri og dermed en af fjordens fineste lokaliteter for rastende ænder, gæs og svaner. Mange af øernes ynglende vadefugle kommer her for at fouragere, blandt andet Klyde og Rødben. Her er også de bedste muligheder for at se Havørn, Vandrefalk, Rød Glente og Fiskeørn. I Lille Vejlø Skov er der en ynglekoloni af Fiskehejre.

Mest oprindelig er Nakskov Fjord i sydvest med den 8 kilometer lange smalle tange Albuen. Også her er der fine muligheder for at se vadefugle fouragere på mudderbanker og det flade vand i Søndernor.

På nordsiden af fjorden er der adgang til at se på fugleliv mellem Nakskov By og lystbådehavnen ved Hestehovedet. Desuden kan man komme til fjorden ved Lindelse, Sletnæs og færgehavnen i Tårs.

Om sommeren sejler en postbåd mellem Nakskov, øerne og Albuen. På Smedeholm, Dueholm, Rommerholm, den nordlige del af Enehøje og yderst på Albuen er der adgangsforbud i fuglenes yngletid mellem 15. marts og 15. juli. På Enehøje, er der sti til et fugletårn.

Store landvindinger ved Nakskov har delt Nakskov Fjord i en yderfjord og en inderfjord, som har karakter af en lavvandet sø øst for byen. Inderfjorden får vand fra Halsted Å og Ryde Å via to pumpestationer. Fra inderfjorden er der forbindelse til yderfjorden via ’Løbet’ – et parkanlæg gennem byen – og Nakskov Havn.

Inderfjorden er omgivet af rørskov. Her yngler Knopsvane, ænder, Toppet Lappedykker, Vandrikse og en pæn bestand af Skægmejse. Om vinteren er inderfjorden en vigtig rasteplads for gæs, Stor og Lille Skallesluger og især tusindvis af troldænder. I østenvindsperioder i maj er der store chancer for at opleve fouragerende Dværgmåger og Sortterner. Fuglelivet på inderfjorden kan altid opleves fra en gammel jernbanesti mellem Rødbyvej og Maglehøjvej i Nakskov. Desuden kan man se på fugle fra diget langs sydsiden af inderfjorden udenfor fuglenes yngletid (15. marts – 15. juli). Her er der især gode chancer for at møde Skægmejse


En lille del af inderfjorden tilhører Fugleværnsfonden.

Fakta
Kommune: Lolland
Areal: 8526 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Ræv

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 50
Sidste måned: 150

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet