Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Klinteskoven

Beskrivelse
Klinteskoven, Møn :

Generel beskrivelse til IBA 90’s hjemmeside :

Klinteskoven dækker en anseelig del af det østlige Høje Møn og afgrænses til Østersøen i øst af Møns hvide klinter. Skoven er overalt meget kuperet med Aborrebjerg som højeste punkt (146 m).

Den er Møns mest varierede skov og har en fin blanding af mange biotoptyper med Bøg som den dominerende skovtype. Mange små skovmoser ligger spredt i skoven og langs sydsiden, og dertil de 2 større søer, Aborresø og Geddesø. Jordbunden er udpræget kalkholdig, hvilket bl.a. tilgodeser en meget spændende flora (mange orkidér) både i skoven og på de større overdrev som Jydelejet, Høvblege og Mandemarke bakker. Desuden er der i de senere år foretaget rydninger i skoven netop for at tilgodese floraen bl.a. på skråninger øst for Jydelejet og ved Havrelukke (rast- og P-plads midt i skoven).
De to vigtigste vådområder fuglemæssigt set er Langbjerg Mose og den meget fladvandede, frodige sø langs landevejen nord for hovedindgangen til Jydelejet. Desuden kan nævnes kanalerne ved Krageskoven samt det mere friserede park- og søområde i Liselund.

Fuglelivet omfatter alle de almindelige ynglende skov- og overdrevsarter med bl.a. gråkrage, bogfinke, ringdue, solsort, havesanger, munk, tornsanger, gærdesanger, gransanger og gulspurv som dominerende. Dertil en lang række mindre hyppige ynglearter som dompap, kernebider, huldue, nattergal, kærsanger, rødrygget tornskade, stillits og bomlærke. Og til den helt fåtallige afdeling hører bl.a. vandrefalk, hvepsevåge, stor skallesluger, skovsneppe, skovsanger, ravn og husrødstjert samt visse år muligvis også lærkefalk, duehøg, pirol, lundsanger og rødtoppet fuglekonge. Vådområderne huser bl.a. ynglearter som grågås, troldand, lille lappedykker, blis- og rørhøne. Samlet set huser skoven årligt 72 regelmæssigt ynglende fuglearter. Dertil 7 mulige eller meget uregelmæssigt ynglende arter samt Høgesanger, der ikke har ynglet siden 1998.

Som træklokalitet er Klinteskoven yderst interessant og velkendt især som forårstræksted med Aborrebjerg og området ved Bødkermosen som de bedste steder at se indtrækkende rovfugle og traner. De mere åbne overdrev er desuden fine raststeder for småfugle både forår og efterår.

En uddybende folder om fuglelivet i Klinteskoven med en forekomst-gradueret check-liste kan købes i GeoCenter Møns Klint .

Skoven er delt mellem staten og Klintholm Gods. Der er fri adgang overalt på veje og stier, og der er èn bilvej gennem hele skoven. Der er fin campingplads og vandrerhjem tæt ved den nordlige indgang til skoven, og der er hotel i Liselund Park.

PSH 13.11.2010

Fakta
Kommune: Vordingborg
Areal: 1042 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Brændesankning
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 49
Sidste måned: 112

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet