Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Gillelejeområdet

Efteråret 2004
Efterårstrækket på Gilbjerg 2004

Af Kurt M. Nielsen
Observatør forår og efterår 2004


Gilbjerg Hoved er nok mest kendt som et af de bedste forårstræksteder i Skandinavien og en efter sjællandske forhold, fin efterårsobservationslokalitet for havfugle i hårde vinde omkring nordvest.
For at blotlægge efterårstrækket yderligere blev Gilbjerg Fuglestation forsøgsvis bemandet i perioden 1.oktober - 15.november 2004. Med 3 timers daglige morgenobservationer, der adskillige gange kom til at strække sig over hele dagen, udeblev resultatet heller ikke.
Bemandingsperioden var for en stor dels vedkommende præget af vinde omkring sydøst, hvilket giver et relativt stort og varieret træk af mange artsgrupper, og flere nye lokalrekorder blev sat.
Som tilfældet er om foråret med vestenvinde på Gilbjerg, hvor størstedelen af småfuglene laver ”omvendt træk”, giver øst og sydøstlige vinde i 99 % af tilfældene også her ”omvendt træk” (mod øst). Eneste undtagelser her er Sanglærker og Engpibere, Kragefugle og Duer, der normalt ses indtrækkende.
De dage, hvor der ikke var noget træk af betydning, blev der ringmærket rastende fugle med et par net. Resultatet heraf blev antalsmæssigt højere end i foråret, hvor der ligeledes ringmærkedes sporadisk på tynde dage. Ingen sjældne fugle røg i nettene, men en pæn del af invasionens Dompapper fik en ring på.

På baggrund af stationens egne observationer samt andre observatørers indsendte obs. til www.dofbasen.dk følger nedenfor en gennemgang af de mest interessante arter for perioden 1.juli – 31. december:

Rød/Sortstrubet Lom: I alt 350 smålommer ca. 85 % Rødstrubet, ligger indenfor normalen, dog en klar tendens til færre Sortstrubet end tidligere registreret

Islom: 1 6/11
Hvidnæbbet Lom: 1 14/11 + 19/11 vest
Nordisk Lappedykker: 1 4/11 + 1 8/12 vest
Mallemuk: Største dag 22/9 med 45 vest – i alt 230
Sodfarvet Skråpe: Blot en 16/9
Almindelig Skråpe: 1 16/9
Stor Stormsvale: Knap 40 ex. Bedste år for arten og ny dagsrekord med min. 20 22/9
Sule: Omkring 750 registreret, største dage 257 16/9 + 144 8/10
Topskarv: 1 ad vest 18/11
Pibesvane: Første 2 11/10 + 4 obs af 17 i alt fugle
Sangsvane: 128 i alt
Kortnæbbet Gås: Ualmindelig trækgæst, 12 vest 16/9
Grågås: Flot efterår med over 3400 trækkende. Nye dagsrekorder 9/10 1238 + 28/10 med 1280
Bramgås: Lidt over 2000 trækkende med 977 vest 4/10
Knortegås: I alt 153; flest 1/10 med 47 trk.
Sortbuget Knortegås: 1 ad rastende kortvarigt derefter vest 9/11
Pibeand: Større dage 368 22/9 + 360 28/9
Spidsand: 71 22/9
Ederfugl: Ca.12.000 vesttrækkende; største dag 2000 3/10
Kongeederfugl: 1 vest 10/10
Rød Glente: 1 1/10 + 1 16/10 + 2 øst 30/10
Havørn: 1 1/10 + 1/12/10 + 1 2/11
Rørhøg: Blot 1 i oktober 1/10 – ikke registreret i aug/sep pga. manglende dækning
Blå kærhøg: 23 trækkende 1/10 – 13/11
Spurvehøg: Beskedent år med ca. 200 indtrækkende
Musvåge: Efterårstrækket af musvåger ses sjældent ved Gilbjerg, således også i år med omkring 300 gennem hele oktober.
Fiskeørn: Oktober 1 trk 2/10
Dværgfalk: Ca. 35 indtrækkende – det reelle tal er nok noget større, da det virker tilfældigt, hvor på kystlinien fuglene rammer
Vandrefalk: I alt 5 fugle
Agerhøne: Efter adskillige års fravær er der nu tilsyneladende igen agerhøns på overdrevet & Komarken
Trane: 27 indtrækkende over havnen 9/10
Lille Præstekrave: 2 vest 23/9
Sortgrå Ryle: 1 trak vest 26/10 + 1 rast Gilleleje Havn 2/11
Dværgryle: 1 vest 28/9 (ualmindelig på Gilbjerg)
Odinshane: 1 vest 16/9 er et super hit på lokaliteten

Tidligere års erfaring med vadefugletrækket viser, at der fra ultimo juli ind i august kan være fine dage med over 1000 trækkende fugle, hovedsageligt Alm. Ryle, Islandsk Ryle, Lille Kobbersneppe og Strandhjejle.

Mellemkjove: 5 bestemte og flere sandsynligvis denne art
Almindelig Kjove: Knap 50 bestemte med største dag 14 16/9
Lille kjove: I alt 8 sikkert bestemt
Storkjove: Flot år for arten, rekorddag 71 vest 22/9; 22 vest 16/9, 43 vest 23/9, ca. 30 vest 28/9
Dværgmåge: Fåtallig, 10 vest 23/9
Sabinemåge: Ca. 10 fugle, 4-5 28/9
Sildemåge: 60 vest 24/9. 1 16/11 er sent.
Gråmåge: 1 vest 27/11 formentlig denne art
Ride: Første obs 5 22/8. Største dage 1100 5/11 (eftermiddag), min. 1200 6/11
Sortterne: 1 vest 23/9 og 1 rast ved havnen 5/10
Lomvie/Alk: Største dag 1700 6/11
Søkonge: Første 28/9. 5 13/11 samt flere obs af 1-3 ex.
Lunde: I alt 12 ex. med 3 19/11
Ringdue: 44360 trak 9/10 de 30000 i tidsrummet 09.50-10.35 ! Ny dagsrekord.
Natugle: 3 rast 25/10
Skovhornugle: 3 rast 1/10
Mosehornugle: 5 iagttagelser af 1-2 ex.
Sortspætte: 1 26/10 er nok en ”lokal” fugl
Lille Flagspætte: 1 vest 11/7 er højst usædvanligt tidspunkt. 1 rast 11/10.
Hedelærke: Ganske få, flest 9 indtrækkende 27/10
Sanglærke: Åbenlys, katastrofal tilbagegang med blot omkring 300 trækkende, et tal der tidligere var dagsciffer i oktober.
Bjerglærke: 1 28/10,1 rast havnen 1/11
Engpiber: 1628 indtrækkende 8/10
Skærpiber: 7 27/10, 9 28/10
Bjergvipstjert: Ca. 40 trækkende
Silkehale: Invasionsår, første 4 9/10. 29/10 trak over 3000 øst (dags- og års rekord) 13.00-17.30 med en anslået dagstotal på omkring 6000. I alt over 10000 dagtrækkende i efteråret.
Ringdrossel: 3 obs. 2/10-11/10
Sjagger: 1750 øst 11/10 er mange for stedet (nok efterårsrekord)
Vindrossel: 2900 øst 11/10 er efterårstræk rekord
Misteldrossel: 91 øst 3/11 er mange
Rødtoppet Fuglekonge: 1 rast 22/10 ved Fuglestationen
Grå Fluesnapper: 1 rast 10/10
Sortmejse: 50 vest 2/11
Stor Tornskade: Ca. 15 forskellige fugle rast eller træk øst
Ravn: 2 overflyvende 9/10. Set jævnligt omkring Stæremosen i Gilleleje
Kvækerfinke: Over 10000 mest øst trækkende. 1850 7/11
Gråsisken sp.: 1000 øst 9/11
Lille Korsnæb: Over 3000 ex hovedsageligt øst trækkende. 388 11/10
Stor Korsnæb: I alt 17 ex trækkende
Karmindompap: 1 syngende 4/7
Krognæb: Invasion - min. 13 ex. 1 øst 8/11, 2-3 øst 9/11, 1 10/11, 1 øst 11/11, 1+4 vest 14/11
Dompap: Omkring 4500 øst trækkende 11/10-11/11 flest 2195 3/11
Kernebider: 21 øst 28/10
Laplandsværling: I alt 4 ex.

Fakta
Kommune: Gribskov
Areal: 0 hektar
Ejerforhold: Stats- og privatejet

Sidevisninger
Denne måned: 186
Sidste måned: 531

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet