Stadil & Vest Stadil Fjorde


Kortnæbbede Gæs Foto: Jens Ballegaard

Fugleliv året rundt
Velkommen til "Fugleliv året rundt" på denne lokalitet.
Dette er et forsøg på - i grove træk - at fortælle, hvad der rører sig i området i årets forskellige måneder. At vælge visse arter frem for andre, er altid en smagssag, men det her nævnte skulle gerne give et indtryk af "dagligdagen" ved Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.

Januar:
Overvintrende rovfugle som Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Musvåge og måske Vandrefalk ses på markerne. I milde vintre ses småflokke af Viber, Stære, Hjejler, Kortnæbbet Gås og Bramgås. Hvis vandfladerne ikke er frosset til, kan man f.eks. i Mellemdyb se Lille Skallesluger mellem store flokke af Troldænder.

Februar:
De Kortnæbbede Gæs - sammen med Bramgæs, Grågæs, Blisgæs - begynder at ankomme i større tal. De gulnæbbede svaner ses på markerne, Viber og Hjejler ses langs kystvejen. I Mellemdyb ser man flere arter ænder, hvis ikke vandfladerne er frosset til. Musvåge, Blå Kærhøg, Tårnfalk er faste gæster.

Marts:
Gæssene er nu de dominerende fugle. De overvintrende rovfugle Blå Kærhøg, Fjeldvåge, Dværgfalk og Vandrefalk ses stadig. De første Rørhøge indfinder sig og ynglende lappedykkere ses ved Jagthytten. Rørdrum høres nu. Langs kystvejen skal man holde øje med Sortstrubet Bynkefugl. Store hjejleflokke på markerne.

April:
Gæssene er stadig de dominerende fugle i området. Også store flokke af hjejler og stor regnspove ses. De 4 arter lappedykkere kan ses fra Jagthytten. Rørhøge svæver overtagrørene, og Rørdrum høres godt bla fra Jagthytten og broen til Hindø. Sidst på måneden kan man støde på de første Pomeransfugle.

Maj:
Gæssene stikker af i løbet af de første par uger. Maj måned er god for sjældenheder. Hold øje med bla. Silke- og Sølvhejre. Grågæssene viser sig med gæslinger. Pomeransfugle kan ses til omkring den 20. denne nordiske vadefugl ses på vegetationsløse marker langs Stadiløvej, Skelmosevej samt på markerne ved Okkerbassinerne i den nordlige del af Vest Stadil Fjord. Også rastende vadefugle ses, bl.a. øst for Okkerbassinerne.

Juni:
God måned for "aftensang". Rørdrum, Vandrikse samt Rør- og Sivsanger høres bl.a fint fra Jagthytten. Lappedykkerne har unger.
Rørhøgene laver bytteaflevering i nærheden af reden. Sidst på måneden kommer "efterårstrækket" af regnspover fra nord. Også andre trækkende vadefugle ses.

Juli:
Denne måned kan være lidt stilfædig med gentagelse af juni. Dog kan juli byde på rastende vadere fra nord, hvis man kan finde fladvand uden vegetation. Hvide hejrer og Skestorke kan af og til dukke op.
Dværgmåger og Sortterner ses over Mellemdyb. Med lidt tålmodighed ser man Rørdrum flyve over rørene. Rørhøgenes unger ses nu jage i famlende forsøg.

August:
De unge Rørhøge fumler rundt, regnspover af begge arter ses på markerne, Grågæs raster og Hjejler og Viber flokkes rundt omkring. Klirerne kan ses ved små vandhuller eller flyver over ved Jagthytten. Sortterne ses stadig. I tagrørene klatrer Skægmejser op i toppen, især ved svag vind. Af og til høres en sen Rørsanger. På broen over til Hindø raster Mudderklirer, Dværgmåger, Gul Vipstjert.
Fiskeørn raster af og til i området.

September:
Her begynder flere arter af rovfugle at indfinde sig: Dværgfalk, Vandrefalk, Blå Kærhøg, ved østlige vinde Lærkefalk og Hvepsevåge. Rørhøge fouragerer overalt. Næsten alle arter svømmeænder kan ses i Mellemdyb. Omkring 25. september plejer Kortnæbbet Gås at ankomme fra Svalbard.
Store hjejleflokke blandet med Viber, Brushøns og Stære.Sidst på måneden kan man opleve småfugletræk - ofte over klitterne.

Oktober:
Nok den bedste måned.
Her kan man opleve næsten det hele: Rester af sommerens sangfugle, alle andearter, de ynglende rovfugle blandet med gæster fra nord, Bjerglærker, Laplandsværlinger, Bjergirisk, gulnæbbede svaner, de sidste svaler trækker forbi. Af og til besøg af Havørn og Rød Glente.

November:
Mange af fuglene, som ankommer i oktober, kan også ses i denne måned. De gulnæbbede svaner ses i større eller mindre flokke på markerne. Med lidt flid kan man finde Bjerglærker og enkelte Lapværlinger på marker med sparsom vegetation. Blå Kærhøg, Vandrefalk og Fjeldvåge fouragerer, og på vandfladerne raster ænder.

December:
Hjejler, viber, stære og lærker ses stadig i små antal. Med snedække og frost forsvinder disse arter dog. I vandområderne ses Hvinænder, Troldænder og Lille Skallesluger. Enkelte Bjerglærker og Snespurve ses. Rovfugle og gulnæbbede svaner samt småflokke af gæs ses rundt omkring. Her kan man finde Canadagås, Blisgås, Tundrasædgås mellem de mange Grågæs og Bramgæs.

Fakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: 6903 hektar
Ejerforhold: Statsejet, privatejet.

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Vandstandshævning
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 180
Sidste måned: 235

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet