Ringkøbing Fjord

Velling Bugt
Kort over Velling Bugt:
http://www.dofbasen.dk/IBA/sider.php?lokid=43&sideid=165


Beskrivelse
Velling Bugt er den lavvandede nordøstlige del af Ringkøbing Fjord. Fra Rødebro og sydpå findes der ret brede rørskove, der høstes i vintertiden. Engene omkring bugten er afvandede og opdyrkede. Ud for Rødebro ligger der en mindre eng i naturtilstand. Dele af rørskoven er under tilgroning af pil. Langs den offentlige sti ved Velling Kirke findes der et fugtigt og nældebevokset areal.

Adgangsforhold
Den vigtigste adgangsvej til Velling Bugt er landevejen mellem Ringkøbing og Lem, ad hvilken man kommer gennem Velling. Området kan overskues fra de offentlige veje. Den bedste oversigt får man fra vejen mellem Heboltoft og Rødebro (1), samt fra Velling Kirke (P1).
Fra kirken er der mulighed for en kortere vandretur. Parkér ved kirken og følg den grusbelagte vej, der starter nord for kirkegårdsdiget. Stien drejer op igen til Brugsen. Langs vejen mellem Ringkøbing og Velling er der anlagt cykelsti.

Fugleliv
Ynglefugle: Der yngler toppet lappedykker, knopsvane, gråand, skeand og blishøne. I rørskoven findes vandrikse, sivsanger, rørsanger og rørspurv. På engen ud for Rødebro findes dobbeltbekkasin og rødben. Langs stien neden for Velling høres om foråret græshoppesanger og kærsanger i nældebevoksningen. Rørhøg yngler ikke i det beskrevne område, men ses dagligt på fourageringstogt fra ynglepladserne omkring Klægbanken.
I en nærliggende plantage yngler der fiskehejre.
Trækfugle: Uden for yngletiden byder området også på fugleoplevelser. I forårstiden ses ofte flokke af kortnæbbet gås og stor regnspove på markerne syd for Velling. I juli-august raster hjejle samt lille og stor regnspove. Fiskeørn er regelmæssig gæst hele september måned. I vinterhalvåret er blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge og tårnfalk almindelige. Hele året ses fiskehejre enten stående i bugten eller flyvende over området.

Af Jens Ballegaard

(Tekst og kort er fra "Fugle og natur - en guide til Vestjylland", 1992 udgivet af DOF-Ringkøbing Amt)

Fakta
Kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde
Areal: 26661 hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 50
Sidste måned: 330

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet