Ringkøbing Fjord

Sandene
Kort over Sandene:
http://www.dof-ringkobingamt.dk/lokaliteter/kort.asp?lok=659010&n=1

Beskrivelse
Området er en lavvandet arm af Ringkøbing Fjords nordvestlige hjørne. Vanddybden er de fleste steder under 1 meter. Sandene omkranses af et rørskovsbælte på op til 50 meters bredde. De tilstødende landarealer anvendes landbrugsmæssigt dels til afgrøder del til afgræsning.
Områdets sydlige grænse er Bagges Dæmning, der er opført i 1860'erne som led i afvandingsprojektet af Vest Stadil Fjord. Sandene er omfattet af Ringkøbing Fjord fredningen.

Adgangsforhold
Området overskues bedst fra naturstien langs østsiden. Stien er en gang- og cykelsti, der forsætter næsten til Ringkøbing. Der er parkeringsmulighed ved stiens start en lille kilometer øst for Søndervig. Der er rejst et fugletårn (1) ca. 350 meter fra P-pladsen. Et lille skilt på naturstien henviser til tårnet.

Fugleliv
Ynglefugle: Der er kun få ynglefugle. Enkelte rødben på markerne og engene og vandrikse i rørskoven samt toppet lappedykker, knopsvane, gråand og blishøne.
Trækfugle: Sandene anvendes som fourageringsområde af fiskehejre, svaner, en række andearter og blishøns. Den bedste tid er fra februar til maj.
De fleste svømmeænder ses i den nordlige del af området fra fugletårnet. Flere hundrede krikænder og gråænder samt gravand, pibeand og spidsand kan iagttages. Dykænderne, bl.a. hundredvis af hvinænder, ses mest i den sydligste og dybeste del. Ved kraftig nordvestenvind tørlægges mudderflader, og det kan i juli og august give en del vadefugle i området.
På de tilstødende marker ses forår, efterår og vinter jævnligt blå kærhøg, musvåge, fjeldvåge og dværgfalk. Markerne på vestsiden benyttes om foråret af op til 1,200 kortnæbbede gæs. Fra slutningen af marts til midt i april kan der ses op til 1,200 store regnspover gå til overnatning i området. De indflyvende spover kan ses fra naturstien, mens selve overnatningsstedet er på vestsiden af Sandene.
Af fåtallige og sjældne gæster kan nævnes knarand, fiskeørn og vandrefalk.

Af Erik Enevoldsen

(Tekst og kort er fra "Fugle og natur - en guide til Vestjylland", 1992 udgivet af DOF-Ringkøbing Amt)

Fakta
Kommuner: Ringkøbing-Skjern, Varde
Areal: 26661 hektar
Ejerforhold:

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 250
Sidste måned: 314

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet