Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hedehøg (Circus pygargus)

Generelt om hedehøg
Denne elegante rovfugl findes næsten udelukkende i den sydvestlige del af Jylland. I dag har vi kun cirka 25 ynglende par i Danmark, og dette antal bliver stadig mindre. Siden 1998 har DOF været den ledende partner i Projekt Hedehøg, der i samarbejde med forskellige organisationer søger at beskytte høgenes reder mod høstmaskiner og ræve. Undersøgelser har nemlig vist, at ynglesuccesen for hedehøgene i Danmark ikke er tilstrækkelig til at opretholdelse af bestanden. Derfor er beskyttelse af reder absolut nødvendig, hvis arten skal bevares. Endvidere er der brug for mere viden om hedehøgenes jagtstrategier, og om hvilke byttedyr den foretrækker. Denne viden er vigtig i forbindelse med at udføre den optimale forvaltning af dens yngleområder.
Som en del af et samarbejde med Groningen Universitet i Holland er hedehøgenes trækmønstre blevet overvåget ved brug af specielle satellitsendere, vingemærker og individuelle farveringe. Dette har givet helt ny information, der endnu mangler at blive analyseret. Satellitsender-programmet har allerede modtaget en del interesse fra offentligheden, og ønsket er at skabe endnu mere opmærksomhed omkring denne art blandt andet ved at opsætte et kamera ved en af rederne.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning
Målet er at forbedre hedehøgens levevilkår i de vigtigste yngleområder. Desuden skal der laves en analyse af dens trækrute mellem Danmark og overvintringsområderne.

Det gør DOF
Beskyttelsesinitiativer, især af reder, er absolut nødvendige, hvis vi ønsker at bevare hedehøgen. I Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver der taget følgende initiativer:
• Årligt: kortlægning af så mange reder som muligt med henblik på beskyttelse
• Årligt: indhegning af relevante reder med henblik på beskyttelse mod ræv og høstmaskiner
• To ynglesæsoner: indsamling af fækalier til diætanalyse
• To ynglesæsoner: opsætning af redekameraer for at dokumentere valget af byttedyr
• To ynglesæsoner: dataindsamling fra GPS-loggere for at kortlægge dens udbredelse og finde ud af hvor stort et område den anvender i ynglesæsonen

Årlige bestandsopgørelser
Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning bliver overvåget, så vi kan finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen (link). Desuden bliver der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene vælger. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden bliver hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde.


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 64
Sidste måned: 356

Forrige artLink til denne sideNæste art