Hedehøg (Circus pygargus)

Etablering af territorie
Fra ankomsten omkring månedsskiftet april/maj til begyndelsen af juni, hvor territorierne dannes og reden bygges er Hedehøgene meget synlige. De ses ofte flyvende sammen lavt over det valgte territorium og der ses parringsflugt, redebygning og parring.


Hedehøg han bringer føde til hunnen, som griber byttet i luften. Foto og copyrigth: Lars Maltha.

Redeplacering
Reden placeres direkte på jorden. I modsætning til Rørhøg placeres reden på et helt tørt underlag. Reden anlægges i en vegetation på mindst 40 cm´s højde. På udyrkede arealer anlægges reden ofte i høj kærvegetation. På dyrkede arealer ofte i vinterafgrøder som hvede, byg og raps, hvor vegetationen midt i maj når en tilstrækkelig højde. I de senere år ses reder i græsmarker mere hyppigt, da intensiv græsproduktionen betyder tidlig og kraftig vækst.


Rede af Hedehøg i græsmark. Æglægningen er netop påbegyndt, og marken skal høstes.

Rugeperiode
Rugeperioden varer ca. en måned.
I rugeperioden er det vanskeligere at registrere yngleparrene. Hunnen ruger og forlader kun sjældent reden medens hannen fouragerer langt fra reden og kun kommer til denne få gange om dagen for at aflevere bytte til hunnen.

Ungetid
Det tager ca. 30 dage for en unge at blive flyvefærdig. Dog er den endnu i 10-14 dage herefter afhængig af at blive fodret inden den selv kan begynde at jage. Efter klækningen dvs. i perioden efter den 25. juni øges antallet af bytteafleveringer og de første 2–3 uger opholder hunnen sig stadig ved reden. På dette tidspunkt er det nemmest at lokalisere reden, idet der med hyppige mellemrum er aktivitet ved reden i form af bytteaflevering fra hanner og fodring på reden. Det er muligt at lokalisere reder i afgrøder, således at rederne ved evt. høst hurtigt kunne afmærkes for at beskytte denne mod ødelæggelse.
Senere i ungeperioden, når ungerne har fået kropsfjer, og bedre kan regulere sin kropstemperatur, forlader hunnen også reden for at søge bytte og ses derfor længere fra reden.


Hedehøgeunger 20-25 dage gamle i kornmark. Foto og copyrigth: Finn Birkholm-Clausen

Fouragering
På hedehøgens menu står primært smågnavere, firben, større insekter, småfugle og fugleunger. Som de andre kærhøge jager hedehøgen ved at flyve lavt og langsomt over terrænet, og således tager den næsten uden undtagelser sin føde på jorden.


Hedehøg han søger føde ved langsomt at afsøge terrænet fra lav højde. Foto og copyrigth: Lars Maltha.


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 157
Sidste måned: 144

Forrige artLink til denne sideNæste art