Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hedehøg (Circus pygargus)

Projekt Hedehøg
For at beskytte hedehøg bedre er der indgået en samarbejdsaftale mellem Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Landbrug, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, Statens Miljøcenter Ribe og Skov- og Naturstyrelsen. Hedehøgen er opført på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 over arter, hvor man er forpligtet til at træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger. Hedehøgen kan ikke beskyttes tilstrækkeligt ved at sikre særligt udvalgte områder, og målrettet indsats er derfor nødvendig. Projektet er det første eksempel på at myndigheder i samarbejde med private organisationer etablerer et formelt samarbejde om beskyttelsen af en enkelt art. Målet med aftalen er på kort sigt at sikre hedehøgens kuld hvor de risikerer ødelæggelse af høstmaskiner samt at udbrede kendskabet til Hedehøgen. På langt sigt er målet at sikre gunstige forhold for Hedehøgen i yngleområdet.
Projektets succes afhænger helt og aldeles af den gode vilje hos og samarbejdet med de landmænd, der dyrker jorden hvor en af Danmarks smukkeste og mest truede rovfugle yngler. Det er derfor glædeligt, at Dansk Landbrug er medunderskriver på aftalen, der foreløbig gælder for perioden 2004–2014.

Læs samarbejdsaftalen i linksamlingen i venstre side.


Michael Clausen

Hjælp os med at beskytte den truede hedehøg
Kontakt ”Projekt Hedehøg”, hvis du har kendskab til en ynglende hedehøg. ”Projekt Hedehøg” er et samarbejde mellem en række organisationer, der beskytter den danske ynglebestand, og som samarbejder med tilsvarende tyske og hollandske projekter. Du kan hjælpe ”Projekt Hedehøg” med at beskytte hedehøgene ved:

- at orientere projektet hurtigst muligt, hvis du ser en hedehøg gå ned i din mark med bytte eller redemateriale, da det er sandsynligt at hedehøgen yngler her

- at tillade redebeskyttelse i marken, hvor den yngler

- at udlægge sprøjtefri bræmmer og vildtstriber i kanten af markerne (uden at miste fortjeneste -kontakt Henning Heldbjerg for information)

- at bekæmpe ræve

- at sikre variation i afgrøderne


Information om beskyttelsen af Hedehøgen er et vigitigt element i Projekt Hedehøg. Foto: LMR.

Kontaktpersoner
Ring til én af projektets kontaktpersoner, hvis du har oplysninger eller spørgsmål

Naturstyrelsen Vadehavet: Jens Hjerrild Hansen, tlf. 21791727
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Soenderjylland/Vadehavet/

Sønderjysk Landboforening: Gunnar Jespersen, tlf. 73202661
http://www.slf.dk/Default.aspx?ID=975

Esbjerg Kommune: Mette Kirkebjerg Due tlf. 76161616
http://www.esbjergkommune.dk

Tønder Kommune: Conny Brandt, tlf. 74929295
http://www.toender.dk/

Aabenraa Kommune: Hans Harald Hansen tlf. 73767782
http://www.aabenraa.dk

Dansk Ornitologisk Forening: Timme Nyegaard, tlf. 33283823
http://www.dof.dk


Ringmærkning af unge i indhegnet rede


Han. © John Larsen


Ungfugl. © Lars Maltha Rasmussen

Fakta
Vingefang: 98-110 cm.
Længde: 44 cm.
Vægt: 225-300 g.
Vægt (hun): 300-450 g.
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2022: 19-26
Udvikling 1990-2000: Stabil

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: EN
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: E
Fugledirektivet: Bilag 1
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 267
Sidste måned: 364

Forrige artLink til denne sideNæste art