Lærkefalk (Falco subbuteo)

Yngleforhold
De danske ynglefugle ankommer fra slutningen af april til ind i maj. De gamle ynglefugle er trofaste overfor ynglestedet, og besætter straks dette ved ankomsten. Da vil man i redeområdet med held kunne høre et ”gi-gi-gi-gi”-lignende skrig, som minder om tårnfalk, men mere klangfuldt og mindre hæst. Dette skrig markerer territoriehævdelsen.

Som ynglested vælges en mindre eller større skov, evt. blot en lille lund eller trægruppe, men altid ud mod åbent land, en kyst eller lignende. Selve redeområdet, som kan være måske nogle hundrede m i diameter, vil normalt være karakteriseret ved store spredte træer med luft imellem, f.eks. parkagtige overstandere i lysninger eller ved skovbryn. Her ynder fuglen døde grene i toppen af træerne som udkigsposter. Selvom fuglene jager langt omkring, er det kun selve det lille område omkring reden som forsvares mod artsfæller. Kragefugle og andre rovfugle bliver dog tit mobbet.

Som redested vælges om oftest en gammel krage- eller rovfuglerede. Arten yngler i forhold til andre danske ynglefugle meget sent. De normalt 3 æg lægges først til midt i juni. Så ruges der i ca. en måned og ungerne – gennemsnitligt 2 udfløjne – vil kunne være på vingerne fra begyndelsen af august – oftest midt i august. De bliver i redeområdet eller dettes nærmeste omgivelser i ca. 40 dage efter udflyvningen fra reden, hvorefter fuglene begynder trækket mod syd. De danske ynglefugle synes at forlade deres territorier i slutningen af september, nogle ungfugle ses dog til midten af oktober. Når der er store unger i reden eller når ungerne er nyligt udfløjne, varsler forældrene tit heftigt med skrigen og kredsen over trætoppene når udbudne gæster kommer for tæt på. Hannen er hovedforsørger i hele yngleperioden, og den jager hovedsageligt småfugle. Ofte langt fra reden – op til 6 km væk eller mere. Nogle steder ved kystnære ynglesteder er det set, at hannen i sensommeren fanger trækkende svaler ude over havet. Hunnen våger over ungerne og jager mest insekter i redens omgivelser. Ungerne lærer også at fange f.eks. sommerfugle i luften kort tid efter udflyvningen.


© Per Holmberg


© Per Holmberg

Fakta
Vingefang: 70-84 cm.
Længde: 34 cm.
Vægt: 130-230 g.
Vægt (hun): 140-340 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 28-34 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 13-21
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 165
Sidste måned: 95

Forrige artLink til denne sideNæste art