Lærkefalk (Falco subbuteo)

Ynglestatus 2009

Der blev tastet næsten 1000 observationer af Lærkefalk ind i DOFbasen i 2009. Langt de fleste har naturligvis været trækfugle set ved trækstederne forår og efterår; den første blev set trækkende 14/4, og efterårstrækket fortsatte helt frem til 14/10. På ynglepladserne opholdt fuglene sig primo maj til medio september.

Med 13-16 ynglepar var 2009 et af de bedre år for Lærkefalk, selvom antallet af sikre ynglepar dog faldt betydeligt i forhold til 2008. Dette skyldtes sandsynligvis, at flere af de traditionelle ynglelokaliteter ikke blev benyttet i 2009, hvorimod Lærkefalke slog sig ned på nye lokaliteter, hvor der ikke blev holdt tilstrækkeligt øje med fuglene i starten af sæsonen. Dette forhindrede en reel vurdering af Lærkefalkens ynglesucces på landsplan, men det samlede antal ynglepar giver dog et indtryk af, at bestanden af Lærkefalk i Danmark er nogenlunde stabil. Efter al sandsynlighed er arten overset som ynglefugl flere steder, da mange observatører slet ikke er opmærksomme på muligheden for, at de har et lokalt ynglepar.

Over halvdelen af de sikre ynglepar blev fundet i Sønderjylland, hvor Lærkefalken igen i 2009 var godt overvåget. To af disse par fik 3 unger, et par fik 2 unger, og det sidste par fik ingen unger på vingerne. De øvrige sikre par blev fundet på Sjælland, hvor et enkelt par med tre unger blev overvåget meget intensivt fra begyndelsen af sæsonen, indtil ungerne desværre omkom i forbindelse med dårligt vejr sidst i juli. Der var desuden sandsynlige par på Sjælland, Lolland, Falster, Langeland og i Østjylland, og på flere af lokaliteterne er der set 1k fugle sidst på sæsonen. Der var tilsyneladende ingen ynglepar på Bornholm i 2009.

Ynglestatus 2005

Ynglesæsonen 2005 var den hidtil bedste for Lærkefalken, siden undersøgelsen i regi af DATSY-projektet startede i 1998. Der blev fundet hele 15 sikre par og dertil flere mulige, dvs. steder med iagttagelser af voksne fugle i yngletiden, uden at der blev set konkrete tegn på ynglevirksomhed. 12 af 15 par fik med sikkerhed unger på vingerne; desværre kun en lav ungeproduktion med 1,75 udfløjet unge pr. par med unger. Næste alle par blev som sædvanlig fundet i den sydlige halvdel af landet: Sønderjylland 7 par, Østjylland 1 par, Langeland 1, Lolland 1, Falster 1, Sjælland 3 og Bornholm 1 par. 3 af de 7 sønderjyske par ynglede i gamle kragereder i el-master.


© Per Holmberg


© Per Holmberg

Fakta
Vingefang: 70-84 cm.
Længde: 34 cm.
Vægt: 130-230 g.
Vægt (hun): 140-340 g.
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 28-31 dage
Ungetid: 28-34 dage

Ynglebestand
Ynglepar i 2011: 13-21
Udvikling 1990-2000: Fremgang
Ændring: 50-100%

Fredningsforhold
Global rødliste: LC
DK rødliste: CR
DK gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne måned: 166
Sidste måned: 95

Forrige artLink til denne sideNæste art