Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nørreådalen


Sædgæssenes enge mellem Kvorning Møllevej og Næsset ved Løvskal. 2.10. 2005

Beskyttelse
I forbindelse med Nørreådalen findes flere landskabsfredninger, herunder Ø Bakker, men ingen af disse fredninger berører den våde del af ådalen.
Store arealer i ådalen er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens § 3. Primært er det eng- og mosearealer, men også søer, heder, overdrev og selvfølgelig vandløb, herunder selve Nørreåen er omfattet. Fælles for de beskyttede områder er, at de ikke må tilstandsændres uden amtets forudgående dispensation.
Hele ådalen ligger desuden i EF-habitatområde 30, der har et meget omfattende udpegningsgrundlag. Hele området omfatter Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord, Skals Ådal, Simested Ådal, Nørreådalen samt Skravad Bæk.
For Nørreådalen er bl.a. arterne Bæklampret (Lampetra planeri), Damflagermus (Myotis dasycneme), Odder (Lutra lutra) og Gul Stenbræk (Saxifraga hirculus) med på udpegningsgrundlaget. Af naturtyper er bl.a. ”3150 - Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks”, ”3260 - Vandløb med vandplanter”, ”6230 - Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund” og ”7230 – Rigkær” med i grundlaget for udpegningen af delområdet.
Udpegningen betyder bl.a. at diverse myndigheder er forpligtet til at sikre en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Dette gælder også alle arter på EF-habitatdirektivets bilag IV, der omfatter alle arter flagermus, diverse padder m.fl.

Grundlag
Nørreådalen har igennem mange år været en stabil om end noget upåagtet vinterrastplads for skandinaviske Tajgasædgæs.

Og disse gåseforekomster er den primære grund til, at Nørreådalen af DOF nu er udpeget som caretaker-område. IBA-kriteriet for Sædgås på 800 individer opfyldes regelmæssigt og Nørreådalen aspirerer hermed til at få status som IBA, Important Bird Area.

Den skandinaviske Tajgasædgås udgør efterhånden kun en lille og truet population. Den tæller i henhold til nylige svenske opgørelser højst 5-6000 individer – i de bedste perioder står 25 % af bestanden i Nørreådalen.

Fakta
Kommune: Viborg
Areal: 2795 hektar
Ejerforhold: Overvejende private.

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 148
Sidste måned: 187

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet