Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nørreådalen


Sædgæs ved Kvorning Enge, februar 2006.

Status
Sædgæs i Nørreådalen 2005 – første halvår

Blev observeret i 2 perioder:

28.1. – 5.2. med op til 480 ex.
Tilsyneladende en noget ustabil forekomst i Nørreådalen i denne korte periode, idet der kun en enkelt dag blev set mange fugle (480 den 4.2.) – det skal dog understreges, at der meget vel kan have været flere forekomster, end dem, der er registreret – meget kan ske udenfor observationstimerne!
Men hvor har fuglene i øvrigt været i denne periode, når ikke de har stået i Nørreådalen?
1) De kan have stået upåagtet på marker ved Tjele. Tjele har tidligere været en meget stabil rasteplads for Sædgæs, men områdets status er i disse år næsten ukendt/uudforsket. Det er antaget, at fuglene stort set har opgivet Tjele, men antagelsen er ikke dokumenteret. Det skal her understreges, at Tjele-området på ingen måde er let at overskue.
2) De kan også have stået i Lille Vildmose og måske fra dag til dag skiftet ophold mellem Vildmosen og Nørreådalen. I denne forbindelse er det tankevækkende, at der 5.2. blev set 10 trækkende fugle over Skalså-engene ved Onsild (CSS) – på en naturlig rute mellem Nørreådalen og Lille Vildmose.

Det er også værd at notere sig, at der 1.1. blev set 2 Sædgæs der trak SV over Mariager Fjord (BH) – igen på en naturlig rute mellem Lille Vildmose og Nørreådalen/Tjele. Ganske vist blev der ikke observeret Sædgæs i Nørreådalen/Tjele i starten af januar, men de kan meget vel have stået der uden at blive opdaget.

7.3. – 18.3. med op til 740 ex.
I hele denne periode var der en stabil og talrig forekomst af Sædgæs - de overnattede på Tjele Langsø (oplyst af en lokal jæger).
Umiddelbart forinden havde der været en længerevarende periode med frostvejr og tykt snedække.
7.3. noteredes 246 fugle og herefter taltes daglig 410-740 frem til sidste observationsdag.
18.3. blev der om aftenen set 104 fugle, de fleste trækkende mod Ø og NØ, men der har givetvis været mange flere rastende fugle tidligere på dagen. Der er ingen tvivl om, at gæssene forlod området denne dag. De foregående dage havde fuglene været urolige og meget snakkende. De sidste fugle forsvandt omkring kl. 18.15. Det drejede sig om en flok på 7, der noget usædvanligt tog en søgende runde ind til Ø Bakker, hvorefter de vendte om og trak mod øst. Da de passerede Hammer-tegl tog de højde, rettede kursen ind mod NØ og forsvandt. Formentlig har alle eller næsten alle Sædgæssene umiddelbart herefter forladt Danmark – der er meget få jyske rapporteringer af Sædgæs i DOF-basen herefter, interessante i denne sammenhæng er 19.3. 19 i Lille Vildmose (TC) og ligeledes 19.3. 60 trækkende i Skagen (HAG og AEC).


Fødeemner i Nørreådalen i 2005-1:

I Nørreådalen blev Sædgæssene hovedsagelig set fouragere på engarealer, der i sommeren/efteråret 2004 var blevet afgræsset af kreaturer, eventuelt med et forudgående slæt. På Næsset ved Løvskal fouragerede de dog på en kornmark, der havde været braklagt et par år. Den pågældende mark er i efteråret 2005 igen blevet tilsået med vintersæd.
Det er bemærkelsesværdigt, at Sædgæssene ikke blev observeret på de vintersædsmarker, der ellers grænser op til deres foretrukne enge.


Største antal Sædgæs i Viborg og Nordjyllands Amter 2005-1:

I de 3 første måneder af 2005 var der i øvrigt meget stabile forekomster af Sædgæs i Lille Vildmose og i Vejlerne/Thy. De største antal herfra er Lille Vildmose: 23.1. 946 (CSS) og Vejlerne/Thy: 17.2. 906 (HHN).
Der er ikke på noget tidspunkt set mange fugle på samme tid i de tre nordjyske kerneområder - et forhold, der antyder, at det er de samme fugle, der flyttede rundt mellem områderne.
De data, der findes i DOF-basen fra første halvår 2005 antyder i øvrigt, at Lille Vildmose var periodens mest stabile område for Sædgæs.

Fakta
Kommune: Viborg
Areal: 2795 hektar
Ejerforhold: Overvejende private.

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 147
Sidste måned: 187

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet