Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Rømø

Beskyttelse
EU-Fuglebeskyttelsesområde nr. 65.
Hovedparten af Rømø er Natura2000-område. Kun mindre arealer på østlige Rømø (med bebyggelse, sommerhus- og turistområder og lidt agerland) er ikke Natura2000-områder.
Hertil er der afsagt fredningskendelse for:
a) strandenge og klitheder på Nørreland (fra Juvre til Lakolk)
b) sø og rørsump samt strandenge og klitheder på Sønderland (Lakolk og sydpå til fløjdige)
c) hedearealer ved Kromose
d) arealer ved Østerby

Endvidere er Fugleværnsfondens areal, Stormengene, beskyttet.

De kystnære zoner er en del af Vildtreservat Vadehavet.
Hele Rømø er omfattet af den trilaterale Vadehavsplan (Stade-deklerationen)

Der foreligger plejeplaner for
a) Stormengene
b) det militære øvelsesområde på Nørreland

Der er igangsat et plejeprojekt for klithederne (EU-Life projekt). Projektet styres af Skov- og Naturstyrelsen.

Grundlag
Ynglefugle:
Rørdrum
Rørhøg,
Hedehøg
Blå kærhøg
Plettet rørvagtel
Klyde
Hvidbrystet præstekrave
Engryle
Brushane
Rødben
Sandterne
Splitterne
Fjordterne
Havterne
Dværgterne
Mosehornugle
Natravn
Rødrygget tornskade


Træk/rastfugle:
Sædgås
Kortnæbbet gås
Mørkbuget knortegås
Lysbuget knortegås
Gravand
Pibeand
Krikand
Spidsand
Skeand
Strandskade
Klyde
Lille kobbersneppe
Almindelig ryle
Islandsk ryle
Lille kobbersneppe
Rødben

Fakta
Kommune: Tønder
Areal: 6964 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden ejer godt 35 ha af Stormengene, s

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 86
Sidste måned: 81

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet