Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Rømø

Beskrivelse
Størstedelen af Rømø er IBA-lokalitet. Området er præget af beliggenheden cenralt i den danske del af Vadehavet. Følgende naturtyper findes på øen: åbent hav med lavt vand og dyb/render/prieler, højsander, sandstrand, forklit, hvid klit, grå klit, klithede m. fugtige lavninger, strandeng, sandmarsk og klæg marsk, inddiget/uinddiget marsk, sandvade, slikvade, rørsump, ferskeng, søer, damme, plantage, græsningsareal, omdriftsareal, sommerhusområder på naturarealer, bymæssig bebyggelse, havneområde.

Adgangsforhold
Der er for hele Rømø en række særlige adgangsregler og regler for forskellige former for adfærd og benyttelse.
Der er generelt god og omfattende skiltning (incl. foldere).
Der er følgende særlige hensyn at tage:
Der er - med ganske enkelte og særlige undtagelser - totalt forbud mod færdsel på det militære skydeområde på nordlige Rømø.
Der er totalt færdselsforbud mod færdsel på Rømødæmingen (bortset naturligvis fra den kørende færdsel samt ophold på p-pladserne.
Der er færdselsforbud i yngletiden på Helmodde ved Havneby og Stormengene.
Der er opholds- og færdselsforbud i indhegnede områder på stranden (a.h.t. dværgterne og hvidbrystet præsekrave).
Desuden skal man færdes hensynsfuldt og med fuld hensyntagen til fugle og natur. Især er fuglelivet på strandengene og på højvandsrastepladser følsomt.
Fuglelivet opleves bedst fra diger og andre naturlige udsigtspunkter.

Udnyttelse
Hovedparten af IBA-området er naturarealer (strand, eng, klithede, plantage m.v.). Dele udnyttes til græsning - overvejende ekstemsivt - mens en lille del anvendes til intensiv landbrugsdrift.
Nordlige del af Rømø er militært skydeområde.
Der er meget store rekreative interesse knyttet til først og fremmest stranden (op til 100.000 besøgende/dag), hvor der er særlige arealer til surfing, kitebyggies, strandsejlere m.v.

Fakta
Kommune: Tønder
Areal: 6964 hektar
Ejerforhold: Fugleværnsfonden ejer godt 35 ha af Stormengene, s

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Digefjernelse
- Færdselsbegrænsning
- Ræve- og minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 44
Sidste måned: 127

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet