Smålandshavet nord for Lolland


Del af Kalløgrå tidligere slambassiner efter renoveringen i 2005

Beskyttelse


Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. september 1997 udlagt Tårs Vig, Sakskøbing Fjord og farvandet sydøst for Askø som vildtreservat. Reservatet viderefører reservaterne Vigsø og Fladet. Fladet blev oprettet som vildtreservat i 1941 og Vigsø i 1983. Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt eller begrænset, at færdsel er forbudt hele året ved Fladet og fra marts til midt i juli på og omkring Vigsø. Reservatet omfatter i alt 5.769 ha.
Miljø- og energiministeren har med virkning fra 1. marts 1999 udlagt Rågø Kalv, Rågø Sand og søterritoriet nordvest for Rågø som vildtreservat. Reservatordningen indebærer, at jagt er forbudt, og at færdsel er forbudt på Rågø Kalv og Rågø Sand fra 1. marts til 15. juli. Reservatet omfatter 497 ha, heraf er 26 ha landareal.

Smålandshavet umiddelbart nord for Lolland blev i 1977 udpeget som Ramsarområde nr. 21 under navnet Farvandet sydøst for Fejø og Femø.

Lokaliteten blev i 1983 udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 85 under navnet Smålandshavet nord for Lolland med samme afgrænsning som Ramsarområdet.

Lokaliteten indgår i det meget store EF-habitatområde nr. 152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand.
Kirkegrund er udpeget som EF-habitatområde nr. 159.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er efter revisionen af udpegningsgrundlaget i 2005 ynglefuglene Rørhøg, Klyde, Fjordterne, Havterne og Dværgterne samt trækgæsterne Knopsvane Sangsvane, Grågås, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne.

Grundlaget for udpegningen af EF-habitatområde nr. 152 er arterne *Eremit, Gråsæl, Spættet Sæl og habitattyperne Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe, *Kystlaguner og strandsøer, Større lavvandede bugter og vige, Rev, Enårig vegetation på stenede strandvolde, Flerårig vegetation på stenede strande, Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand, Strandenge, Hvide klitter og vandremiler, *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit), Fugtige klitlavninger, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidélokaliteter), *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, Rigkær, Bøgeskove på muldbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund og *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. Af disse findes i hvert fald en del inden for denne caretaker-lokalitet. De med * mærkede er særligt prioriteret i beskyttelsessammenhæng.

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde nr. 159 er udelukkende forekomsten af habitaten Rev.IBA-status

I den første opregning fra 1989 af europæiske lokaliteter, der kvalificerer som Important Bird Areas (IBA), blev lokaliteten opført som nr. 85, afgrænset på samme måde som EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområdet.

I den anden opregning fra 2000 af IBA-lokaliteter i Europa blev IBA nr. 85 indskrænket til at omfatte Øer i Smålandshavet nord for Lolland.

Samtidig blev der oprettet et nyt IBA nr. 118 Smålandshavet på i alt 162.500 ha, der dels omfatter det fra det tidligere IBA 085 Smålandshavet fjernede hav og de fra det hidtidige IBA 095 Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Borremose, 096 Farvandet mellem Skælskør og Glænø og 081 Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde samtidigt fjernede marine dele, dels omfatter farvandet mellem disse IBA’er, dels omfatter hele de opretholdte 086 Guldborgsund og 088 Nakskov Fjord og Indrefjord.

I en bog om Important Bird Areas i Østersøen, ligeledes fra 2000, men publiceret senere end bogen om alle Europas IBA’er, bliver denne inkonsistente IBA-afgrænsning løst ved at nedlægge følgende af de hidtidige IBA’er: nr. 081, 085, 095, 096 og 118 og samtidig oprette et nyt IBA nr. 130 med navnet Smålandsfarvandet på i alt 1353 km2, der omfatter alle de nævnte fem lokaliteter. Hele det store område udgør et mere eller mindre sammenhængende rasteområde for vandfugle. Ved denne manøvre udskilles IBA nr. 086 Guldborgsund og IBA nr. 88 Nakskov Fjord og Indre Fjord igen fra den samlede lokalitet Smålandsfarvandet.

I Caretakerprojektet har vi valgt at gå tilbage til den oprindelige IBA-opdeling af området i flere lokaliteter, der svarer til EF-fuglebeskyttelsesområderne. Herved anerkender vi igen IBA nr. 085 Smålandshavet nord for Lolland som en selvstændig lokalitet. Men vi udvider samtidig IBA-lokaliteten til også at omfatte de dele af Smålandsfarvandet, der ligger mellem Femø, Knudshoved Odde og Omø.

På grund af disse skiftende og konfliktende afgrænsninger af lokaliteterne er det svært at opgøre kvalifikationsgrundlaget for IBA nr. 85 fuldstændigt, men det omfatter i hvert fald ynglefuglen Skarv og rastefuglen Knopsvane.

Som fokusarter for caretaker-lokaliteten Smålandshavet nord for Lolland er udvalgt ynglefuglene Rørhøg, Hvepsevåge, Skarv, Brushane, Klyde, Havterne, Fjordterne, Dværgterne og Rødrygget Tornskade samt rastefuglene Knopsvane, Sangsvane, Sædgås, Knortegås, Canadagås, Skeand, Spidsand, Troldand, Hvinand, Toppet Skallesluger, Stor Skallesluger og Blishøne.Fakta
Kommuner: Guldborgsund, Lolland
Areal: 19243 hektar
Ejerforhold: Mange lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Mindsket gødskning & gyllespredning
- Rævebekæmpelse
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 138
Sidste måned: 171

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet