Skove ved Vemmetofte


Skulle der yngle Rød Glente eller Hvepsevåge i reden?

Beskyttelse
Der er ingen naturfredninger i området, men bøgeskoven yderst mod Fakse Bugt bibeholdes fra skovejerens side af rekreative grunde.

Lokaliteten er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 92. Den omfatter hele Vemmetofte Strandskov såvel som Stubberup Skov, Vesterskov og Vemmetofte Dyrehave samt de mellemliggende landbrugsarealer.

Skove ved Vemmetofte er udpeget som EF-habitatområde nr. 144, men her omfatter lokaliteten kun et smalt bælte langs kysten af Vemmetofte Strandskov samt hele Vemmetofte Dyrehave.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde er efter revisionen af udpegningsgrundlaget i 2005 de ynglende rovfugle Hvepsevåge og Rød Glente, der begge står på EF-fuglebeskyttelsesdirektivets Bilag I. Ved den oprindelige udpegning i 1983 var kun Hvepsevåge med på udpegningsgrundlaget, men Rød Glente er kommet til som ynglefugl siden.

Grundlaget for udpegningen af EF-habitatområdet er forekomsten af billearten Eremitten og habitattyperne Bøgeskove på muldbund og Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund.

Strandskove er specielle ved at kombinere højstammet bøge- eller egeskov på leret eller muldrig jordbund med udtørrende blæst fra havet. Den derved fremkommende udtørring og udvaskning af jordbunden skaber en morbund, der yndes af bl.a. mange sjældne mykorrhizadannende svampearter.

IBA-status
Ifølge Birdlife International kvalificerer Skove ved Vemmetofte sig som Important Bird Area (IBA) nr. 92. Kvali-fikationsgrundlaget for IBA-lokaliteten er udelukkende udpegningen som EF-fuglebeskyttelsesområde. Af-grænsningen er indtil videre den samme som EF-fuglebeskyttelsesområdets.


Som fokusarter for lokaliteten er i Caretakerprojektet foreløbig udvalgt ynglefuglene Hvepsevåge, Rød Glente og Rødrygget Tornskade.

Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 1855 hektar
Ejerforhold: Vemmetofte Kloster. Kontor Vemmetoftevej 42.

De tre alvorligste trusler:
- Fasanopdræt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for fasanopdræt

Sidevisninger
Denne måned: 84
Sidste måned: 128

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet