Skove ved Vemmetofte


Dun ved hulkanten viser, at ungerne af Stor Skallesluger har forladt reden.

Status

Stor Skallesluger
Der blev ved optælling 10. og 11. april 2006 registreret 6 par, som lå ud for eller fløj runder ind til redekasserne i Strandskov langs Fakse Bugt.

Ved optællingen 27. maj 2006 var der kommet unger ud af flere kasser, mens der nok fortsat blev ruget i andre. Den 12. juni sås ingen unger, men en del hunner og enkelte hanner lå langs kysten.

Ved optællingen omkring 1. august lå der fortsat 1 hun med 5 store unger og en flok på 12 juv./hun ud for den vestlige del af Vesterskov.

Den samlede vurdering er, at der har været mindst 3 succesfulde kuld, 1 mislykket (bund faldet ud af kasse) og 5 mulige. Det bliver spændende at se, hvad Stor Skallesluger gruppen finder frem til ved deres kontrol til vinter.

Rød Glente
Pr. 10. april burde eventuelle ynglepar være ankommet. I løbet af 12 timers optælling 10. og 11. april blev ingen set.

Heller ikke ved optællingerne omkring 1. juni og omkring 1. august blev der set Rød Glente i området.

Sandsynligvis yngler arten ikke på lokaliteten.

Hvepsevåge
Ved optælingen 27. maj blev der set én lavtflyvende fugl over og i Vemmetofte Dyrehave.

Ved optællingen 12. juni blev der set én lavtflyvende fugl i Stubberup Skov.

Ved optællingen 7. august blev i vestenden af Vesterskov set 1 ad. flyvende lavt over skovbrynet. Den skreg og slog efter nogle krager. Samtidig foretog en anden ad. fugl territorieflugt med dybe vingeslag ca. 500 m SV for.

Det vurderes, at lokaliteten i 2006 har haft 1-2 ynglepar.

Rødrygget Tornskade
1 hun blev set på egnet ynglebiotop i østenden af Strandskov/Madelund 26. juli.

Det vurderes, at lokaliteten i 2006 har haft 0-1 ynglepar.

Pirol
12. juni blev der hørt en syngende han i længere tid i Vesterskov i gammel åben egeskov i skovens vestlige del 100 m vest for huset ved indhakket midt i skovens vestside. Mulig ynglebiotop.


Observationer januar - juni 2013.
STOR SKALLESLUGER I VEMMETOFTE STRANDSKOV OG KLOSTRETS VOLDGRAV

Redekasser i Strandskoven
I vinterens løb er forsøgt at finde og fotografere alle opsatte redekasser i Strandskoven og registrere deres tilstand.
Ifølge et ældre kort med angivelse af kassernes placering skulle der være 21 stykker med meget forskellig nummerering, der formodentlig betyder, at de er opsat på mindst tre forskellige tidspunkter, hvilket også svarer til kasserne lidt forskellige udseende og nuværende tilstand.
Ved en optælling i april 2006 blev fundet i alt 16 kasser, 15 funktionsdygtige og en defekt.
Nu i marts 2013 blev fundet 17 kasser, hvoraf de 10 var i god stand, 3 var halvdårlige og 4 helt ubrugelige, da enten tag eller bund manglede.
14 af kasserne, her i blandt de 7 defekte, er anbragt i træer helt tæt på strandkanten, men derfor også klods op ad den meget befærdede skovvej og sti, hvor antallet af gående, løbende og cyklende i forårsmånederne kan være ret stort. Der er da heller ikke observeret rugeaktivitet i nogle af disse redekasser.
Tilbagetrukket fra stranden og stierne er 3 + 1 kasse anbragt lidt inde i skoven tæt ved skovengene, og på 2 af kasserne er observeret dun den 7.5 og 18.5. Desuden er iagttaget hunner kredsende ind over de to områder.

Par og unger ud for stranden
Tæt på kysten i vandet el. på sandrevlerne har der været observeret Stor Skallesluger ved hvert eneste besøg i marts-juni, men i meget varierende antal fra 2 til 35. Observationerne er gjort med en alm. feltkikkert 8 x 42, så optællingerne er foretaget ret tæt på land.
Mest tydelig pardannelse blev observeret den 10.5, hvor der blev talt 17 par samt 1 hun med en enkelt unge, og de to blev observeret flere gange senere.
Den 18.5 optaltes 22 hanner, men kun 6 hunner foruden den ungeførende hun.
Godt tre uger senere den 12.6 er der ikke en eneste han i sigte, men 14 hunner, hvoraf de fleste ligger i en stor flok på en sandrevle. Desuden ses i vandet lige omkring molen 1 hun med 6 unger, samt en lille enlig unge, der helt tydelig ikke hører til i det store kuld, men den er også for lille til at være den tidligere observerede unge sammen med sin mor.
Den 26.6 ses atter en hun med 6 store unger, som kan være de tidligere observerede, selv om de er trukket længere mod NØ.

Årets resultat må derfor siges at være beskedent: 2 sikre rugninger, der har ført til henholdsvis 1 unge (obs. første gang den 10.5) og 6 unger (obs. første gang 12.6). Og så er den lille enlige unge, der kun er set den ene gang.

Vemmetofte Kloster
Voldgraven omkring klosterbygningen har ifølge andre, der har færdedes på stedet i mange år, og egne observationer siden 2011 været regelmæssigt besøgt af Stor Skallesluger fra det tidlige forår, og antallet af fugle på en gang har varieret fra et par stykker til en lille flok på 8-10 stykker.
Voldgraven er rig på store karper og ikke mindst deres yngel i forårsmånederne, men jeg har aldrig set, at Stor Skallesluger har fourageret, kun rastet.
Det konstant skiftende antal og variationer i forholdet mellem hanner og hunner fra dag til dag viser formodentligt, at der ikke er tale om en fast flok. Der er stort set altid for få hunner i forhold til hanner, og det førte i både 2011 og 2012 til forårskampe mellem hannerne, og begge år drev en død han derefter rundt i voldgraven. Det er dog ikke sket i 2013, hvor voldgraven også var dækket af is indtil den anden uge i april. Den 19.4 blev observeret de første 5 hanner. Resten af foråret og stadig her i juni har man næsten dagligt kunnet se Stor Skallesluger (juni kun hunner) i voldgraven.

Rugning og unger
I første del af maj sås ofte et par og i slutningen af maj er flere gange observeret en hun på vej til eller fra et af parkens gamle træer med et naturligt redehul, som også blev benyttet de tidligere år. Der findes to træer i parken, der ifølge oplysninger har været benyttet af Stor Skallesluger i mange år.

Den 14.6 viste resultatet af rugningen sig. Ved aftenstide i voldgraven observeredes en hun med 10 unger, der tydeligt søgte at finde et sted, hvor hun kunne få dem op på land. Næste dag var flokken forsvundet.
Det samme var sket de to forrige år (henholdsvis 6 og 1 unge) og det har også været det normale tidligere, ifølge meddelere. Man har altid kun set hunnen med unger 1 eller 2 dage i voldgraven, og ingen har nogensinde observeret, hvad der så sker.
Men formodningen på stedet er, at hunnen, når hun har fået ungerne på land, fører dem det korte stykke vej over parkens græsplæne og ned i Kildebækken. Åen har en stor vandføring og et forløb ind over markerne og ned til stranden en kilometer borte. Det er dog ikke i år senere lykkedes at observere en hun med 10 unger ud for udløbet eller langs kysten til begge sider.
26.6.13. MZK


Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 1855 hektar
Ejerforhold: Vemmetofte Kloster. Kontor Vemmetoftevej 42.

De tre alvorligste trusler:
- Fasanopdræt

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Stop for fasanopdræt

Sidevisninger
Denne måned: 82
Sidste måned: 128

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet