Korshage, Hundested & omgivende hav


Havterne ad rast i Hovvig. Foto: Jørgen Scheel.

Beskrivelse
Området er et istidslandskab med stejle fossile klinter mod det omgivende marine forland. Det er domineret af det lavvandede havområde mellem Rørvig-halvøen og Halsnæs-halvøen. Det marine forland ved Rørvig er domineret af strandvoldsletter med afsnørede strandsøer ved nord- som østkysten (Dybesø m.fl.). Dette område er fredet i 1950. Korshage som er et vinkelforland er ligeledes fredet i 1950, mens Skansehage er en aktiv krumodde. Der foregår fortsat en betydelig erosion langs nordkysten, mens sandbanker vandrer mod syd langs Isefjordkysten. Klitdannelserne er fremtrædende i såvel glaciallandskabet som det marine forland.


De vigtigste naturværdier

Der er store marine værdier i området i kraft af de udstrakte lavvandede områder med sandbanker, kystlaguner, bugter og vige. Disse arealer rummer vidstrakte flader med ålegræs og store bestande af blåmuslinger. Havområdet har stor betydning for en række vandfugle, hvor Ederfugl, Sortand og Fløjlsand dominerer antalsmæssigt. Derudover er de mest almindelige naturtyper på land grønsværklit og klithede. Alle områderne er af international betydning. I det marine forland findes de afsnørede strandsøer og kalkrige moser. Klitheden er udviklet på de højest beliggende arealer, mens grønsværklitten dominerer arealerne nærmest kysten. På disse arealer er der fundet de sjældne planter som Klit-Stedmoderblomst, Nikkende Kobjælde, Bugtet Frøstjerne og Baltisk Svingel.


Trusler mod områdets naturværdier

Tilgroning med de invasive arter: rynket rose, tornblad, gyvel og fyr er et stort problem sandsynligvis, forstærket af en øget kvælstof-deposition fra atmosfæren. Afgræsning af områdets rigkær og tidvis våde enge er afgørende for at tilgodese naturtypernes karakteristiske flora. Der kan visse steder ses en uhensigtsmæssig udvikling i vegetationen som følge af enten for lavt græsningstryk eller afgræsning med får og geder, hvor kreaturer vil være at foretrække. Desuden er trues områdets dyr og natur af et stort jagttryk på havet. Forstyrrelserne er i visse perioder så store, at fuglene helt fortrækker fra området.

Fakta
Kommuner: Halsnæs, Odsherred
Areal: 3990 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Havneudvidelse
- Jagt
- Wind- og kitesurfing

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Begrænsning af kite- og windsurfing
- Jagtbegrænsning
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 108

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet