Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Skjern Å-dalen


Lønborg Kirke

Beskrivelse
Efter 12 års tovtrækkeri vedtog Folketinget i 1998 en genopretning af Skjern-Å dalen. Tidligere tiders naturområdeområde med åslyngninger, småsøer og rørskov blev i 60’erne afløst af lige afvandingskanaler og landbrugsdrevne marker. Det skulle nu lægges tilbage og Skov- og Naturstyrelsen (nu Naturstyrelsen) startede anlægsarbejdet i Danmarks største natur-genopretningprojekt i 1999. I oktober 2000 blev første del af Skjern Å projektet indviet og 2 år senere forlod de sidste gravemaskiner området.

Nu ligger der så 2200 ha vådområde i Skjern-Å dalen, som er lidt under halvdelen af 60’ernes indvundne arealer, og fuglene har indtaget stedet fra første spadestik. Området starter ved Borris og ender i Ringkøbing Fjord med et å-delta. Et kig fra Lønborg Borgbanke vidner om områdets mangfoldighed af småsøer, fugtige enge, rørskov og ikke mindst en å med sine oprindlige slyngninger. Største vandområde er Hestholm Søen som ligger nord for Lønborg og hvor Lønborg – Skjern vejen går lige igennem.

For at pleje områderne sker der i vid udstrækning kreaturgræsning af græs- og engarealer. For at undgå tilgroning kan det også være nødvendig med maskinel pleje af rørskov og engområder..

De vestlige dele er beskyttet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Området er desuden beskyttet som EU-habitatsområde og rummer mange naturtyper, dyre- og plantearter. Flere rødliste-fugle yngler nu i Skjern-å dalen bl.a. rørdrum, sorthalset lappedykker, skestork, klyde, lille præstekrave m. fl, og for rastende overvintrende fugle er området af international betydning for gulnæbbede svaner, gæs og ænder. Odderen findes i området, Skjern Å-laksen kan fanges i åen og også den sjældne rødlistede plante –Vandranke – kan findes.
Adgangsforhold.
Der er mange gode muligheder for at komme tæt på området. Der er et stisystem for gående, cyklende og ridende over hele området. Det mest benyttede udsigtspunkt er p-pladsen ved Hestholmsøen og det store, handicapvenlige fugletårn, som man finder på vejen mellem Lønborg og Skjern. Her er gode oversigtsforhold over Hestholmsøen i både vestlig og østlig retning. Her kan man også sætte bilen og gå på digerne, der findes lidt nord for p-pladsen. Ved diget er der fugletårne både mod vest og mod øst. Udmundingen til Ringkøbing Fjord kan besigtiges ved at køre ad Falbekvej mod Pumpestation Nord. Det er nu muligt at komme op på taget igen på pumpestationen, hvor der er opsat borde og en fast kikkert. Nedenfor er der p-plads med toiletforhold og man kan herfra gå på diget ud til å-mundingen og et fugletårn. Der er mulighed for at krydse å-løbene med trækfærger, som udgår fra Pumpestation Nord og man ender på Poldene og så kan man selvfølgelig tage færgen tilbage igen. Herfra er der sti-system til Lønborggård, forbi endnu et fugletårn og videre til Lønborgvejen, hvor et kig fra Lønborg Borgbanke ved kirken giver et godt indtryk af området.
I den østlige del af Hestholmsøen er der ligeledes mulighed for at nå rundt. Fra Lønborg køres øst og der kan parkeres ved Pumpestation SØ og Skænken Sø ved Tarm Kær. Her er der bro for gående, cyklende og ridende over åen til Skjern, hvor der kan fortsættes på det nordlige dige. Det nordlige dige kan også nås i bil, hvor der er flere muligheder for parkering.
Øst for Hovedvej 11 kan der køres fra hovedvejen ad grusvej, som ender på Ånumvej. Herfra køres øst mod Borris og flere steder er der mulighed for frakørsel til p-plads. Der er god skiltning med Skov- og Naturstyrelsens røde skilte.
Et godt udgangspunkt vil være at besøge Skjern-Egvad Museum, der har en udstilling og information om projektet.

Udnyttelse.
Området benyttes rekreativt. For alle med hang til friluftsaktiviteter er der gode muligheder. Lystfiskeri langs å-bredden efter laks og havørred, jagt i hele området øst for Hovedvej 11 og mod vest til Ganer Å og ornitologer kan på alle årstider finde fugle i kikkerten. Der er mulighed for kanosejlads og det store, sammenhængende stisystem udgør gode muligheder for udflugter til bens, på cykel eller hesteryg. Flere steder er opsat grill, borde og bænke og der er toiletter ved Skjern Både Havn, Pumpestation Nord og ved den store træbro ved Lønborg.
Formidling.
Et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Skjern Egvad Museum og DOF har givet udslag i mange formidlingsarrangementer. Der er løbende nye min. 1-2 om måneden, som står i dagspressen, Ud På Tur –folder og på www.naturnet.dkFakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: 5182 hektar
Ejerforhold: Naturstyrelsen

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Sejladsbegrænsning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 278
Sidste måned: 238

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet