Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose


1) Gæs og viber i sydenden af Tissø 2) Fouragerende Klyde

Beskrivelse
Tissø er med et areal på ca. 12,3 km² Danmarks fjerdestørste sø. Søen er karakteriseret af store vandstands-svingninger. De brede enge og rørskove er ofte vanddækkede om foråret og tørlagte om sommeren. I sen-sommeren og om efteråret er vandet ofte så lavt, at kysten består af sand og sten.

På østsiden findes tørre overdrevsskrænter med en interessant plantevækst. Her ligger tillige en lille løvskov kaldet Klinteskoven.

Adgangsforhold
Færdsel er af hensyn til ynglende fugle forbudt fra 1. april til 15. juli på landarealerne fra Klinteskovens sydkant til reservatets syd-vestskel samt på vandarealet ud for disse arealer i en afstand af 100 m fra søbredden.

Af hensyn til dyrelivet må almenheden ikke sejle eller færdes i rørskovene eller på den del af søen, som ligger indenfor 100 meter fra rørskovene eller søbredden. Sejlads med sejl eller motor må kun ske med tilladelse fra Vestsjællands Amt. Isbådssejlads er dog tilladt uden for vildtreservatet og uden for 100 meter zonen. Kørsel med motorkøretøjer på isbelagte dele af søen er ikke tilladt. Erhvervsmæssig udlejning af kanoer m.v. er ikke tilladt. Ruser skal være forsynet med odderriste.

I Klinteskoven opfordres der til, at færdsel kun foregår på anlagte stier. I øvrigt henvises til Naturbeskyttelses-lovens regler for færdsel i private skove.

Fakta
Kommune: Kalundborg
Areal: 2887 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning

Sidevisninger
Denne måned: 119
Sidste måned: 304

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet