Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kysten mellem Dokkedal og Lyngså


De for hele lokaliteten typiske vadeflader, der blotlægges ved lavvande. foto Kurt Rasmussen.

Beskrivelse
Hele kyststrækningen fra Dokkedal i syd til Lyngså i nord omfatter flere adskilte lokaliteter, der hver i sær byder på spændende oplevelser.
Området består dels af strandenge, nogle steder med brakvandslaguner, og et lavvandet kystområde, hvor der ved lavvande blotlægges store sandflader. Disse tiltrækker store tal af både andefugle, vadefugle, skarver og måger. På strandengene er det især småfuglene der dominerer.

Stensnæs.
Lokaliteten er områdets nordligste beliggende ret øst for Lyngså By. Bag klitterne er der et stort strandengsområde der stort set fortsætter helt ned til Voerså. Engområdet ved Stensnæs afgræsses ekstensivt. En tidllegere vig er blevet næsten helt afsnøret fra havet og forandrer sig langsomt til brakvand. Denne tiltrækker ofte en del ænder og vadefugle. En anden vig lidt tættere på stranden har stadig en større forbindelse til havet. Også her er der ved lavvande gode fourageringsmuligheder for vadefugle og måger. Fra den sydlige pynt på Stensnæs strækker sig en vadeflade helt ned til Voerså Havn. Tilsandingen af området bevirker, at denne bliver større år for år. Et par sandøer sydøst for pynten er de senere vokset større og der er nu kommet beplantning på disse.
Stensnæs er omfattet af de jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder som reservat.

Sørå Mark og Enge.
Sydvest for Voerså ligger et landbrugsområde med enkelte bevoksninger og småsøer. Området er ofte meget fugtigt forår og efterår. Fra november til april tiltrækkes især Sang- og Pibesvaner samt gæs til området. Øst for ligger et strandengsområde delvis med dyrkede marker helt ned til havet og egentlige enge der afgræsses ekstensivt. Kysten er meget lavvandet et godt stykke ud og blotlægges som vade ved lavvande. Området strækker sig fra Voerså til Aså.

Aså Enge og Havn.
Både nord og syd for Aså fortsætter strandengsområderne, dog med lidt bebyggelse og en campingplads helt inde ved byen. Nogle af engområderne er afgræsset, nogle ligger brak og enkelte er dyrket helt ned til havet. Ved lavvande blotlægges store vadeflader især nord for havnen, hvorfra der er et godt udsyn. På den sydlige side af havnen er der dannet en indsø, der kun har ringe forbindelse med havet. Her observeres ofte vadefugle og måger. Syd for søen strækker sig en klitrække, langs havet, der er bevokset. Her tiltrækkes mange småfugle hele året.

Fra Aså til Gerå.
Også dette er et strandengsområde dels med dyrkede marker og delvist afgræssede enge. Området ved Gerå, især omkring Borgmestermolen der strækker sig ud i havet, blotlægges store vadeflader ved lavvande. Området er Jagt- og forstyrelsesfrit kerneområde som reservat.

Fra Gerå til Hou.
Også denne strækning består af dyrkede marker og delvist afgræssede enge. Ved Hou Havn er der en indsø bag klitterne, der tiltrækker mange vade- og andefugle.

Fra Hou til Hals.
Det meste af denne strækning domineres af sommerhuse ned mod kysten omgivet af fyrreplantager ned til klitrækken.

Hals, Bisnap og Nordmandshage.
Den nordlige indsejling til Limfjorden er et ustrakt klitområde med store vadeflader der blotlægges ved lavvande.

Egense til Dokkedal.
Fra Egense ved den sydlige indsejling til Limfjorden sker en tilsanding i sydlig retning. Bag klitterne er der spredt sommerhusbebyggelse, campingplads og fyrreplantager. Store områder af kysten blotlægges ved lavvande. Ved Dokkedal rejser Mulbjerge sig med en lang forstrand og et lavvandet område ud for kysten.

Adgangsforhold
Fra nord ved Lyngså Strand til syd ved Dokkedal går en kystvej parallelt med kysten. Fra denne er der flere steder mulighed for at komme ned til kysten ad små markveje.
Ved Lyngså Strand går en grusvej ned lige syd for 400Kw stationen der er synlig fra kystvejen. Grusvejen fører ned til en P-plads i den nordlige ende af reservatet. Herfra er det muligt at gå ca. 1km mod syd til pynten. Der er hele vejen et godt overblik over havet, strandengene og med teleskop kan vadefladen helt ned til Voerså overskues.
I Voerså By kan man køre ned til havnen og herfra få et godt overblik både op mod Stensnæs og ned mod Aså. En gåtur ud af molen forøger overblikket især mod nord.
Mellem Voerså og Aså går en vej ned til Elsams el-station, der ligger helt ned til vandet. Vejen hedder Elsamvej. Herfra kan vadefladen mellem Voerså og Aså dækkes med teleskop.
I Aså By kan man køre ud til havnen. Lige før selve havnen er der et godt overblik over vadefladen mod nord og lagunen mod syd. Fra lystbådehavnens P-plads og moler er der et godt overblik både over vadefladen mod nord og havet.
På vej tilbage til Aså By drejes til venstre af Gerå Engevej, der går kystnært helt ned til Gerå Havn. Fra denne er der et godt overblik over strandengen hele vejen og enkelte steder er det muligt at følge markveje ned til kysten og vadefladerne.. I Gerå By kan man dreje til venstre umiddelbart efter åen og rensestationen. Her går en vej ned gennem sommerhusområdet og denne ender ved en lile P-plads ved Borgmestermolen. Går man ud på denne er der et godt overblik både mod syd og mod nord, samt ud over havet.
Fra Gerå fortsætter man ud kystvejen til Melholt, hvor man drejer til venstre i krydset i byen. Denne vej kører ned over Hou Enge og også herfra kan man ad mindre markveje bevæge sig ned til kysten. I Hou kan man køre ned til havnen hvor der lige nord for havnen ligger en stor lagune. Fra de yderste klitter er der et godt overblik mod nord.
Området fra Hou til Hals er domineret af sommerhuse, men kører man ned af en af stikvejene kan man overskue havet og de spredte vadeflader.
Lige før Hals kører man ned mod renseanlægget. Denne vej fører helt ned til Bisnap og Nordmandshage. Man kan herfra gå langs kysten helt rundt til Hals Havn og også mod nord. En stor klit ved golbanen er et godt udsigtspunt over indsejlingen til Limfjorden og de vadeflader der ligger nord for denne.
Syd for Limfjorden ved Egense færgehavn er der et godt overblik over kysten og lagunen ved færgehavnen. I Egense By kan man dreje til venstre ned til kysten og herfra gå en tur langs vadefladen lige syd for Limfjorden.
Markveje mellem Egense og Dokkedal fører ned til kysten, men flere steder er området domineret af sommerhuse.
I Dokkedal kan man enten køre op på Mulbjerge eller køre ned til P-pladsen neden for Mulbjerge. Fra den høje klit er der et fint udsyn over det lavvandede område ud for Dokkedal og fra P-pladsen kan man gå op langs kysten.

Fakta
Kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Aalborg
Areal: 6631 hektar
Ejerforhold: Private og offentlige

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Jagt
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Mindsket gødskning & gyllespredning

Sidevisninger
Denne måned: 83
Sidste måned: 164

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet