Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Kysten ved Nærå & Æbelø-området


Fiskehejre (foto Jens Bækkelund)

Beskrivelse
Mågeøerne:
Mågeøerne ligger lige nord for Bogense ca 1km ude i Kattegat. De er 50-100 år gamle og dannet af muslingebanker som er blevet højere og højere og har fanget sandet. Siden er planterne indvandret og tæller i dag ca 30 arter. Øerne er ca 3ha store og på det højeste 1 m.
Der er adgangsforbud fra 1/3 – 31/8. Men fra diget på Stegøvej er der gode observationsmuligheder. Siden 1985 har skarven ynglet på øerne med ca 2000 par. Desuden yngler ederfugl, forskellige måger, havterne og få vadefugle.

Gyldensteens enge.
Gyldensteens enge blev inddæmmet i 1870 ved at man forbandt Stegø, Lindholm, Langø og Lindø med diger, og lå indtil 1960 som våde kreaturafgræssede enge, men i begyndelsen af 1960-erne blev det meste af området drænet, afvandet og dybpløjet. Den samlede inddæmning er på ca 600ha, men af dem ligger stadig 100ha som kreaturafgræssede enge. Her yngler en del ande- og vadefugle og nogle år er der også en hættemågekoloni i området. Om vinteren ses bl.a. mange gæs og området huser Danmarks største vinterbestand af blisgås. Det er muligt at gå eller cykle ind til Langø Mølle hvor man kan overskue hele området. For ikke at forstyrre de rastende gæs bør man ikke gå rundt om hele engområdet.

Jersore:
Fladvandet omkring Jersore er altid et besøg værd. Her kan man fra offentlig vej se store flokke af ande- og vadefugle, især hjejle, strandskade og i maj måned lille kobbersneppe. På vadefladerne og de dyrkede marker ses mange gæs, især grågås, blisgås, canadagås og mørkbuget knortegås. Om vinteren ses omkring 400 sangsvaner i området.

Dræet, Æbelø Holm og Ejlinge:
Øerne huser især store bestande af ederfugl, måger, terner og forskellige vadefugle. Derfor er der også adgangsforbud i fuglenes yngletid ( 1/3 – 15/7 ) undtagen vejen tværs over Æbelø Holm.

Æbelø:
På Æbelø er det især skovfugle der er interessant. Her yngler som et af de få steder i Danmark pirolen. Rødrygget tornskade, ravn, huldue og skovsanger er andre spændende arter. Øen er i dag fredet og skoven overgået til urørt skov, hvilket på længere sigt vil give flere spændende arter.
Man kan komme til Æbelø ved at følge vadevejen fra Lindøhoved over Æbelø Holm og Brådet.
Det er en tur på ca 5km hver vej og man skal tage hensyn til tidevandet.

Nærå Strand:
I Nærå Strand ses altid mange ande- og vadefugle. Vadefuglene ses især på Agernæs Flak og det er bl.a. store flokke af alm. ryle, hjejle, lille kobbersneppe, stor regnspove og strandskade. I vinterhalvåret ses flest andefugle bl.a. pibeand, hvinand og toppet skallesluger. Nærå Strand er vildtreservat hvor der inde i fjorden er forbud mod jagt og brætsejlads. De bedste steder at observere fra er fugletårnet på Agernæs, Skærvej i Nørreby og Nørreby Hals.

Fakta
Kommune: Nordfyns
Areal: 13107 hektar
Ejerforhold: Staten og private lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Muslingefiskeri
- Ræv
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ræve- og minkbekæmpelse
- Stop for muslingefiskeri
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 87
Sidste måned: 196

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet