Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vestlige Vejler, Arup Holm & Hovsør Røn

Beskrivelse
De Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn
De Vestlige Vejler består af Tømmerby Fjord, Vesløs Vejle, Arup Vejle og Østerild Fjord.
Engene omkring Vesløs-Arup Vejle og Østerild Fjord huser endnu små bestande af Almindelig Ryle og Stor Kobbersneppe, men ynglefuglene er generelt gået meget tilbage i de Vestlige Vejler gennem de sidste 20 år.
Til gengæld er det den eneste regelmæssige ynglelokalitet for Pibeand i Danmark. På øen Melsig i Arup Vejle er der en stor Skarvkoloni med 1300 par. Tømmerby Fjord huser en pæn bestand af Rørdrum (op til 45), en Hættemåge- og Fjordternekoloni samt enkelte par Rørhøge.
Vesløs Vejle er en af de bedste lokaliteter for Plettet Rørvagtel i Vejlerne.
Rastefuglemæssigt er de Vestlige Vejler vigtige for Skestork, Grågås, Kortnæbbet Gås, Pibeand, Krikand, Spidsand, Taffeland, Hjejle og Brushane.
Især Østerild Fjord fungerer som en vigtig overnatningsplads for Toppet Skallesluger.
Bjergpibere overvintrer i pæne antal i området omkring Vesløs-Arup Vejle og Tømmerby Fjord.
Arup Holm og Hovsør Røn er begge meget smukke strandenge der strækker sig ud i Limfjorden. Om foråret tjener de begge som vigtige rastepladser for Kortnæbbede Gæs og Bramgæs. I yngletiden finder man visse år små bestande af bl.a. Havterne, Dværgterne og Klyde.

Adgangsforhold
Der er ikke offentlig adgang til området, men området kan fint overskues fra forskellige udsigtspunkter.

Vesløs Vejle ses bedst fra Vesløs Vejle Vej, hvor man har oversigt over den nordlige del af vejlen og de omkringliggende enge.

Arup Vejle kan opleves fra flere punkter langs den sydlige fjordstrækning. Fra Gl. Feggesundvej er der adgang til en mindre grusvej, Nordre Kær, via hvilken man kommer tæt på den nordøstlige del af Arup Vejle.
På Arupvej bl.a. bl.a....

Udnyttelse
Området er lukket for al offentlig adgang, bortset fra enkelte ekskursioner i sommerhalvåret.

Der er tidligere slået mange rør i vinterhalvåret, men dette er nu definitivt eller næsten helt stoppet.

Der er en del kreaturafgræsning i området.

Fakta
Kommune: Thisted
Areal: 3842 hektar
Ejerforhold: Aage V. Jensens Fonde

De tre alvorligste trusler:
- Mink
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Minkbekæmpelse
- Vandstandshævning
- Øget høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 41
Sidste måned: 125

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet