Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vadehavsområdet


Rastende Grav- og Pibeænder, foto: Michael Borch Grell

Beskrivelse
Vadehavsområdet dækker over både Vadehavet, øer og tilsvarende marskområder op til havet. Vadehavsområdet består hovedsagligt af hav, fladvandede kystlandskaber, tidevandsflader, strandenge, brakke og ferske enge, marsk og øer. Selve den danske del af Vadehavet udgør 13.500 km2, hvilket svarer til 10 % af Vadehavets samlede areal. De resterende 90 % ligger i Tyskland og Holland, og Vadehavet strækker sig fra udløbet af Varde Å og Ho bugt til byen Den Helder i Holland. Hvert år passerer mellem 10-12 millioner vandfugle Vadehavsområdet for at raste og søge føde eller for at fælde. Dette gælder især ænder, gæs og vadefugle der samles i tusindvis hvis forholdene er gode. Vadehavsområdet er også et meget vigtigt naturområde for sjældne ynglefugle som f.eks. Hvidbrystet præstekrave, Dværgterne, Skestork og Hedehøg.
Vadehavsområdets store værdi for både træk- og ynglefugle skyldes bl.a. tidevandet, der er med til at sikre at gode fødemuligheder, når de store vader bliver tørre ved lavvande, samt de mange marsk- og engområder der giver gode græsningsmuligheder. Områdets særlige værdi skyldes også, at mange åer løber ud i Nordsøen gennem Vadehavet, heriblandt Varde Å hvis udløb er det sidste, tilbageværende udløb i Vadehavet som ikke er reguleret. I det hele taget er den danske del af Vadehavet den mindst regulerede, som et andet eksempel kan nævnes, at Skallingen rummer Vadehavets største uinddigede marskområde.
Det er disse store uregulerede områder vi skal sørge for at bevare, hvis Vadehavsområdet forsat skal være et naturområde med kæmpemæssig værdi for fuglene. Samtidig skal vi sørge for øget beskyttelse af mere regulerede områder, så fuglene ikke forstyrres når de yngler, trækker, raster og fælder, og så bestanden af fugle generelt kan stabiliseres eller forøges.Fakta
Areal: 150500 hektar
Ejerforhold:

Sidevisninger
Denne måned: 48
Sidste måned: 49

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet