Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Vejen Mose


Brunvandet sø

Beskrivelse
Vejen Mose består af Vejen Mose, Gammelby Mose og Estrup Mose, men tilsammen bliver lokaliteten oftest blot benævnt Vejen Mose. De tre lokaliteter har dog hver deres særpræg og kan sagtens adskilles geografisk.

Hele området Vejen Mose er privat ejet og er fra tørvegravningens tid opdelt i mange parceller, hvor de forskellige gårde, ejendomme og husmænd på egnen havde hver deres lod til tørvegravning. Derfor er der meget stor forskel på størrelsen af parcellerne, de mindste er ikke meget større end en parcelhusgrund, mens andre er på mange tønder land. De indre dele af mosen bærer trods tilgroning stadig tydeligt præg af den omfattende tørvegravning, der har fundet sted.

I dag ligger store dele af mosen uberørt hen og er præget af tilgroning af især birk og pil, og en del af de
gamle veje, som har været brugt til transport af tørv, kan være lidt vanskeligt fremkommelige. Hele mosen er i dag ret tør, fordi mosen i 1960’erme blev udsat for omfattende dræning. Dette har bevirket, at mange søer og vandhuller lider af udtørring de fleste somre.

Fugleliv
Der er et rigt liv af småfugle i hele mose bl.a. Kærsanger, Nattergal. Græshoppesanger, Bynkefugl og Skovpiber. Desuden yngler Dobbeltbekkasin og Lille Lappedykker. Duehøg og Hvepsevåge ses også af og til. Fra Gammelbymosevej kunne der den 8. juni 2005 kl. 23 til 24 høres 6 Nattergale og 3 Græshoppesangere.

Øvrige dyre- og planteliv
Der er en meget stor bestand af Rådyr. Krondyr kan man også støde på, desuden er der mange Harer og Ræve. Man kan også være heldig at se Grævling.

Adgangsforhold
Vejen Mose.
Der er offentlig adgang til Vejen Mose efter de regler, der gælder for færdsel i private skove og de regler, der gælder for færdsel på private udyrkede og uindhegnede arealer. Der er omfattende jagtlige aktiviteter overalt i mosen, og der skal i bukkejagttiden (16. maj til 15. juli) udvises forsigtighed og hensyn i de tidlige morgentimer og i timerne før solnedgang.

VEJEN MOSE

Umiddelbart nord for motorvejsafkørsel 68 Vejen vest køres vestpå ad Stavnsbjergvej, denne følges til svinget lige før motorvejsoverkørslen, her svinges til højre ad grusvejen Mosevænget. Fra Mosevænget, der løber parallelt med motorvejen, går der flere markveje (stier) ned i mosen. Man kan også vælge at følge Mosevænget, så længe man synes, den er farbar for biler, og derefter fortsætte til fods og lade sporet føre sig ind i mosen. Der vil man ca. 200 m inde i mosen støde på søen, som er vist på fotoet.

GAMMELBY MOSE

I landsbyen Gammelby, nord for mosen, svinges ned ad den blinde vej Gammelbymosevej. Hvor den ender,
går der en markvej, der løber langs nordsiden af mosen. Fra denne markvej går der flere veje ned i mosen.

ESTRUP MOSE

På den gamle hovedvej 1 vest for Estrupskov køres mod nord ad Kærvej ca. 500 m. Her passeres motorvejsoverkørselen. Lige efter motorvejsoverkørselen går en markvej til højre ind over Estrupkær. Hvor den ender, er man fremme ved den del af mosen, der hedder Estrup Mose, herfra går der et par stier ind i mosen.


Udnyttelse
Der kun ringe landbrugs mæssig udnyttelse af Vejen mose, store arealer bliver
Ikke afgræsset og en del marker op til mosen ligger brak.
Der udvindes ikke sphagmum i Vejen mose, da den på grund af for stor
Svovl indhold ikke er egnet til havebrug.
Den alt dominerende udnyttelse af mose er de jagtlige interesser.

Fakta
Kommune: Vejen
Areal: 461 hektar
Ejerforhold: Privat ejet , Mange lodsejere

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Deregulering af Mosekanalen
- Rydning af birk
- Vandstandshævning

Sidevisninger
Denne måned: 124
Sidste måned: 181

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet