Norsminde Fjord


Norsminde Fjord

Beskrivelse

Norsminde Fjord er et beskyttet brakvandsområde, der gennem en højvandssluse er forbundet med Århus Bugt. Fjorden ligger ca. 20 km syd for Århus og strækker sig fra slusen ved Norsminde Havn ca. 4 km ind i landet til udløbet af Rævså (Odder Å).

Fjorden som ligger i bunden af en tunneldal omgivet af morænebakker mod nord, var tidligere (indtil ca. 1830) omtrent dobbelt så stor som nu, idet den sydlige del (Kysing Sø og Frederiksdal Inddæmningen) er afvandet, opdyrket og adskilt fra Norsminde Fjord af en dæmning. Et forsøg på udvidelse af inddæmningen skabte reservatet "Det Herreløse", som i dag ligger hen som rørskov med lavvandende laguner. Omgivelserne iøvrigt består af smalle bræmmer af standeng og rørsump, der danner grænse til det omgivende intensivt dyrkede agerland.

Til beskyttelse af de lavtliggende landbrugsarealer omkring fjorden blev der i 1964 bygget en højvandssluse i det 11 m brede og 4,5 m dybe udløb til Århus Bugt. Slusen lukker automatisk, når vandstanden i Århus Bugt ved Norsminde er mere end 35 cm over Dansk Normal Nul (DNN).

Fjorden er meget lavvandet med en gennemsnitsdybde på 0,6 m og en maksimaldybde på 2 m. Vandets opholdstid i selve fjorden er af Århus Amt oplyst til ca. 14 dage som årsgennemsnit. Arealet af selve fjorden er 187 ha.

Adgangsforhold

På trods af sin centrale beliggenhed i forhold til Århus besøges Norsminde Fjord kun af forholdsvis få mennesker i løbet af året. Det giver naturligvis en relativ uberørthed af fysiske forstyrrelser, men udnytter til gengæld ikke områdets store rekreative muligheder.

Dette hænger givetvis sammen med, at eneste mulighed for adgang til fjorden er via sydsiden, hvor man efter at have parkeret ved Norsminde Havn følger en sti på dæmningen via det gamle pumpehus og ud til reservatet "Det Herreløse" og tilbage igen - en tur på ca. 3 timer. Øvrige adgangsforhold til fjorden kan kun ske via private lodsejere og kræver naturligvis særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Det anbefales iøvrigt, at man forsøger at gå så langt ind i fjorden som muligt, da den overvejende del af fuglene raster og fouragerer i bunden af fjorden.

Udnyttelse

Norsminde Fjord er et væsentligt rekreativt og naturvidenskabeligt interesseområde.

Fiskerimæssigt er fjorden af mindre betydning, idet der nu kun er en enkelt erhvervsfisker tilbage, som har bundgarn i fjorden.

I de senere år har Århus Amt via Odder Museum givet accept på en målrettet kajaksejlads på fjorden til stor gene for de mange rastende og fouragerende fugle i vestenden. Sagen drøftes p.t. via Danmarks Naturfredningsforening med Amtet/Museet med henblik på, at opnå et kompromis parterne kan leve med.

Fakta
Kommune: Odder
Areal: 575 hektar
Ejerforhold: Statsejet og private lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Vandforurening
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Vandstandssænkning
- Øget adgang

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned: 148

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet