Norsminde Fjord


Norsminde Fjord

Status
Fugleliv

Norsminde Fjord må karakteriseres som et ringe område for ynglende fugle, ikke mindst når arealet tages i betragtning.

Den største værdi i ornitologisk henseende har da også altid været som raste- og fourageringsområde for en lang række vadefuglearter, lappedykkere, andefugle og vandhøns. I efterårs- og vintermånederne opholder der sig som regel flere tusinde vandfugle (bemærk især de mange blishøns i vinterperioden og i efteråret op til godt 130 lille lappedykker) og kun meget strenge vintre får fuglene til at forlade området. På de omkringliggende arealer (primært Kysing fjord, det afvandede, nu opdyrkede område syd for Norsminde fjord) ses der hvert år flere hundrede gæs, viber, hjejler og gulnæbbede svaner.

Områdets betydning som raste- og fourageringsområde var dog også årsagen til, at Norsminde Fjord i 1983 blev udpeget til EF-fuglebeskyttelsesområde med de forpligtelser, der medfølger.

I perioden 1980-2006 incl. kan der konstateres følgende bevægelser i antallet af trækfugle:

Faldende antal: Næsten samtlige vadefugle, svømme- og dykænder, fiskehejre, stor skallesluger og blishøne.

Uændret antal: Lille lappedykker, toppet lappedykker og knopsvane.

Stigende antal: Hjejle, sangsvane, grågås og skarv.

Der henvises i denne forbindelse til Gejrfuglen (Østjysk Biologisk Forening) 31. årgang nr. 2, juni 1995 (rapport på 66 sider), hvor Ole Gylling-Jørgensen har givet en fyldig oversigt over de indtil da sete 258 fuglearter ved IBA nr. 30 plus Kysing Næs.


NYHEDER

Se "Oversigt over tællinger" under "Observationer". Her er de seneste IBA-tællinger anført. Der er tællinger fra hver af årets måneder. Det giver et indtryk af, hvilke fugle (og dyr), der kan ses ved fjorden året rundt.

De seneste nyheder kan søges på dofbasen.dk under Norsminde fjord, Norsminde fjord østdel/midtdel/vestdel, Det Herreløse, Kysing fjord og Assedrup enge.

Fakta
Kommune: Odder
Areal: 575 hektar
Ejerforhold: Statsejet og private lodsejere.

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Vandforurening
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Vandstandssænkning
- Øget adgang

Sidevisninger
Denne måned: 101
Sidste måned: 116

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet