Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Borris Hede


Et kig over heden fra Ørbækvej

Beskrivelse
Beliggenhed

10 km. øst for Skjern og Tarm mellem Borris og Sdr. Felding.


Borris hede er et militært skydeterræn og heden bærer meget præg af de militære aktiviteter. Det storslåede hedeslettelandskab er fladt og åbent med enkelte indlandsklitter. Tør hede veksler med hedemoser og rummer de karakteristiske planter.

Den sydlige del af området gennemskæres af den uregulerede Omme Å. Ådalen har siden 1953 ligget upåvirket af dyrkningsindgreb. Store dele er bevokset med pilekrat og rørskov. Tidligere gårde er nedrevet, men de gamle haver giver landskabet variation og den tidligere landbrugsjord er bevokset med græs og buske, så den udgør et overdrevslandskab.

Der er flere småplantager, mest i landskabet udkanter, og i det sydøstlige hjørne findes et oprindeligt egekrat.

På grund af de militære skydninger er der ofte brande på Borris Hede, og derfor finder man både områder med ung og gammel lyng. Det er ikke, som på mange andre heder, nødvendigt at forny lyngen med plejeforanstaltninger.Fugleliv

Borris Hede regnes for Danmarks vigtigste hedefuglelokalitet. Denne klassificering er sket på baggrund af Skov- og Naturstyrelsens ynglefugleundersøgelser i 1994 og 1995 i forbindelse med den biologiske registrering. Resultaterne er indgået i Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende registrering af fuglelokaliteter i årene 1993-95 som en del af “Projekt Fuglenes Danmark”, finansieret af Aage V. Jensens Fonde og udgivet med støtte af Skov- og Naturstyrelsen. Optællingsresultaterne er desuden indgået i bogen “Sjældne ynglefugle - 25 år i Vestjylland” udgivet i 1997 som jubilæumsbog i anledning af 25-året for starten af lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening i Ringkjøbing amt.

Borris Hede er en såkaldt H1 ynglelokalitet, hvilket vil sige en “ekstraordinaær god hedefuglelokalitet”. Dette er baseret såvel på forekomsten af ynglepar af rødlistearter af kategori “akut truet, sjælden eller sårbar”, på forekomsten af “meget store bestande af særligt hensynskrævende rødlistearter” samt til forekomsten af “store bestande af ynglende Krikand og Storspove”, d.v.s. over 5 par af begge arter. Endvidere er Borris Hede klassificeret som en “R2-lokalitet”, d.v.s. en rastefuglelokalitet af betydning, baseret på regelmæssig forekomst af rastende Havørn og Sangsvane.


Herudover er Borris Hede udpeget som det danske EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 37 i henhold til EF-fuglebeskyttelsesdirektivet af 2. april 1979. Borris Hede er udpeget, da området er yngleplads for fuglearterne Tinksmed, Rørhøg og Mosehornugle, som alle er optaget på direktivets Liste I. Fuglebeskyttelsesdirektivets Liste I opregner de fuglearter, som man anser for så fåtallige indenfor EF-medlemslandene, at de kræver en særlig beskyttende indsats.

Borris Hede har således ikke blot national betydning som fuglelokalitet, men også international.

Adgangsforhold
Der er adgang til det militære skydeterræn, hvis der ikke er skydning i området. Man skal ikke længere have tilladelse fra Hovedvagten, som ikke er bemandet uden for normal arbejdstid. Ved indkørselen til området står en lystavle, der fortæller om området er åbent. Her kan man også få en folder, som fortæller om området. Den er forsynet med et godt kort, så man kan orientere sig i det store område.
Det er en fordel på forhånd, at undersøge om der er skydning i området. Oplysninger kan findes på dette her: http://www.bricksite.com/driftsomraadeborris/information-om-skydning


Det fuglemæssigt mest spændende område er Ørbækvej, som fører gennem det storslåede hedelandskab. Herfra bør man følge Gravelvej eller Hældgårdsvej langs Omme Å. På Gravelvej er der øst for Hvolligvej et skilt, som viser til "Udkigget" (1). Et sted som bør besøges. Østerrigevej er også fuglemæssigt interessant, og fra Ringvejen har man et godt overblik over ådalen ved Vestbroen (2).

Fakta
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Areal: 4758 hektar
Ejerforhold: Staten, militæret

Sidevisninger
Denne måned: 173
Sidste måned: 278

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet