Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Lillebælt


Vandmiljøplan II-området ved Husby Strand

Beskrivelse
Lillebælt er det strømfyldte farvand mellem Fyn og Jylland. Lillebælt er snævrest fra Røjleskov til Fønsskov, hvorefter det vider sig ud til et bredt farvand.

I Lillebælt er der store vanddybder i de snævre dele omkring de 2 Lillebæltsbroer. Resten af Lillebælt er relativ lavvandet. Der er meget lavvandede områder med grunde omkring øerne Brandsø, Bågø og især Årø.

I Lillebælt ligger en række øer: Fænø, Fænø Kalv, Brandsø, Bågø, Egholm, Linderum, Bastholm, Småholmene, Årø og Thorø.

Fænø:
395 ha. stor ø. Beboet. Klinter mod vest og syd. Mose med tagrør. Størstedelen af øen er skov, heraf 100 ældre skov.

Fænø Kalv:
5 ha. Ubeboet moræneknold. Bjergfyrskov. Lille sø. Omgivet af dybt farvand.

Brandsø:
204 ha. Ældre løvskov, overdrev, højmose, strandenge. En del beboelser på øen.

Bågø:
610 ha beboet ø. Færge til øen. Store dyrkede marker, strandenge, moser, laguner.

Egholm:
9 ha. ubeboet ø. Næsten hesteskoformet havskabt, lav ø.

Linderum:
Ubeboet græsbevokset ø på 7 ha. ud for Haderslev Fjord. Der er en skarvkoloni.

Bastholm:
6,2 ha. ubeboet ø. 3 vandhuller. Strandeng- overdrev. 1 hytte.

Småholmene:
1,3 ha. ubeboede øer (2 stk). Strandeng, stenet kyst.

Årø:
Årø ligger ved indsejlingen til Haderslev Fjord. Øen er på 566 ha og ligger kun 1,5 km fra fastlandet. Årøsund mellem øen og fastlandet er op til 25 m dybt. Der er færgefart over til øen hver time. Der er ca 200 beboere på Årø. Årø Kalv er et ca 30 ha. stort reservat som er lukket fra 1. marts til 15. juli. På Årø Kalv yngler der en del vadefugle såsom vibe, strandskade, rødben, klyde, stor præstekrave. Desuden yngler der andefugle som skeand, gråand, krikand og edderfugle.

Halk Nor:
Halk Hoved med Halk Nor er den sydligste lokalitet der er med i Lillebælt. Halk Hoved er domineret af store skrænter ud mod bæltet, op til 28 m høje. Her lever der digesvaler. Noret er et lavvandet område med strandeng, som bruges som rasteplads for mange vadefugle og ænder.

Torø:
65 ha beboet ø. Morænekerne med lidt skov samt græsmarker og overdrev. Marint forland med odder og laguner samt strandeng.

Landområdet omfatter vigtige fuglelokaliteter såsom Gamborg Inderfjord, Fønsskov, Fønsvang, Gardersøen, Wedellsborghalvøen med vandmijøplan II området på spidsen af halvøen, Emtekær Nor og Feddet ved Sandager.

Gamborg Inderfjord:
Inddæmmet fjord med store rørskove og lidt eng. Vildtreservat.

Fønsskov:
Lang halvø med dyrkede marker og skov. Flere vådområder, herunder Enghaven med sø, rørskov og eng.

Fønsvang:
Større engområde, der pt. er under omdannelse til et lavvandet søområde på 100 hektar.

Gardersøen:
Inddiget område der henligger som mindre søer, rørskov, strandeng og overdrev.

Wedellsborghalvøen:
Store dyrkede marker, skov. Ved Husby Strandvej ligger et vandmiljøplan II-område med et større søområde omgivet af enge.

Emtekær Nor:
Større nor med saltvand omgivet af dyrkede marker, rørskov, eng og mose. Campingplads.

Feddet ved Sandager:
Strandenge og sø ved Puge Mølle Å.

De største skove findes på Fænø og på fastlandet ved Fønsskov, og på Wedellsborg.

Fakta
Kommuner: Assens, Haderslev, Kolding, Middelfart
Areal: 35256 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Sejladsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 130
Sidste måned: 203

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet