Lillebælt


Sæler i vinterdis - Sommerodden Baagø 16. jan. 2010 - Foto : Kurt G. Holm

Sidste nyt
13-10-2010: 300 hektar jord på Aarø skal blive til sø, moser og strandenge.
Skov- og Naturstyrelsen har sagt ja til en ambitiøs naturgenopretningsplan, der betyder, at halvdelen af Aarø – cirka 300 hektar drænet dyrkningsjord – igen bliver til sø, moser og strandenge.
Et areal på cirka 300 hektar på Aarø drives i dag som Landvindingslaget Aarø. Landvindingslaget dækker halvdelen af øen. Laget er inddiget og kanaler og pumper sørger for, at arealerne holdes tørre og nogenlunde egnede til dyrkning.

Landvindingslaget har på en generalforsamling for fem år siden besluttet at få afklaret mulighederne for at nedlægge laget og få ført arealerne tilbage til den oprindelige naturtilstand. Sønderjyllands Amt og Skov- og Naturstyrelsen har i en årrække været involveret i projektet og har blandt andet gennemført flere forundersøgelser af projektet. Det er nu Haderslev Kommune, der er tovholder på projektet.

Der er i dag to fuldtidslandmænd samt en fritidslandmand på Aarø.


18-02-2010: IBA Tælling 15-16-17 januar er nu færdigbearbejdet.

Det hårde vintervejer - , med islagte vandflader, bortset fra selve Lillebælt – satte sit præg på tællingen. På den baggrund må resultatet vurderes som rigtig godt.

Hvad der falder mest i øjnene, er den store forekomst af BJERGÆNDER i Hejlsminde Bugt.

Tilsammen var der ca. 9000 Bjergænder. Det svarer til ca. 3% af ”fly-away” bestanden – altså en ganske anselig størrelse.

Sten Nielsen og Søren P. Jensen har sammen talt de pågældende bjergænder, og har i en note i DOF-basen grundigt redegjort for fundet.

Ser vi på en af IBA fokusarterne EDERFUGL var de også pænt repræsenteret. Således talte jeg 1500 i IBA området ud for Baagø, på vej tilbage til Assens, hvortil så kan lægges 2000, der lå lige uden for IBA området ved Assens. Desuden blev der over de 3 dage talt yderligere 1700 Ederfugle på de forskellige lokaliteter langs Lillebælt.

Kurt G. Holm
27-11-2009: IBA tælling 6-7-8 november 2009 nu bearbejdet.

Så er den første tælling – efter Lillebælt caretaker gruppens genstart – bearbejdet, og du kan se den under ”Bearbejdede IBA tællinger”.

Resultatet er rigtig flot, ikke mindst for fokus arterne edderfugl og havørn.

De 2 havørne traf Peter Hvenegaard på Wedelsborg, og vi formoder at det er et par fra Jyllandssiden, der har taget turen over bæltet.

Også 5 bjergpibere, der opholdt sig i den lille havn på Baagø, da vi skulle sejle hjem var en god oplevelse.

Kurt G. Holm


21-10-2009: På caretakergruppens fællesmøde den 5. oktober i år blev der for det kommende år fastlagt følgende weekends til optælling af de rastende fugle i IBA 47, Lillebælt:

6.-8. november 2009
15.-17. januar 2010
26.-28. februar 2010
27.-29. august 2010
12.-14. november 2010

På vegne af caretakergruppen for Lillebælt,
Thomas Vikstrøm


06-10-2009: Erling Sørensen er blevet medredaktør på hjemmesiden for Lillebælt. Har du nyheder, spændende fugle eller andet relevant, specielt for Årø, modtages det gerne på tlf. 30 42 28 24.

15-09-2009: Efter at Caretakerprojektet lokalt har ligget lidt stille et stykke tid, efter at Michael Højgaard Hansen stoppede som lokalitetsansvarlig, sker der nu noget igen. Kurt Holm har sagt ja til at tage over efter Michael, og synes derfor at det kunne være meget passende at indlede med et caretaker-træf, dels for at vi kan mødes og få sat ansigt på navnene, dels for at vi kan aftale hvordan vi håndterer tællingerne i fremtiden. Samtidig bliver der mulighed for at høre nyt om hele Caretakerprojektet.

Dato/tidspunkt: Mandag den 5. oktober kl. 16:30.

Sted: Kolding Komunes natur-skole ”Skibelund” ved Solkær Enge.
Adresse: Skibelundvej 22, 6092 Sdr. Stenderup.

Program:

1) 16:30 Vi mødes på Naturskolen og får en hurtig kop kaffe samt en kort orientering om
IBA-lokaliteten Solkær Enge. Herefter går vi en tur på fuglekik i den flotte natur.

2) 18:00 Serveres der en let anretning.

3) 18:45 Mødestart.

4) Velkomst/introduktion v/Thomas Vikstrøm, central projektkoordinator

5) Nyt fra Caretakerprojektet v/ Thomas Vikstrøm

6) Hvordan håndterer vi de fremtidige tællinger samt forslag til tælle-datoer 2009-2010 v/ Kurt Holm

7) DOF Basen/Nyheder/Spørgsmål/Demo v/Thomas Vikstrøm


10-06-2009: DE NÆSTE KOORDINEREDE OPTÆLLINGER AF LILLEBÆLT

Der er nu aftalt følgende weekends for de næste totaloptællinger af rastefugle i Lillebælt; husk at det på store lokaliteter som denne er OK at tælle nårsomhelst inden for de pågældende weekends:

28-30. august 2009: Optælling af primært ederfugl.

15.-17. januar 2010: Optælling af primært gulnæbbede svaner, bjergand, ederfugl, fløjlsand, hvinand, toppet skallesluger og lille skallesluger. Denne weekend ligger fast da det er den internationale vintertælleweekend for vandfugle.

Ynglefugleregistreringerne er foreløbig udskudt til næste år!


18-01-2007: Føns Vang

Søen har i løbet af 2006 nået sin fulde størrelse, godt hjulpet på vej af det våde vejr, der har givet en maksimal vandflade på 100 ha.
Det har givet en endog meget fin effekt på fuglelivet. De sidste par måneder har der således rastet og fourageret op til 1800 Grågæs i søen eller på de omkringliggende marker.
I søkanten fouragerer Pibeand, Krikand, og Gråand i hundreder. Taffeland, Hvinand, Bjergand samt Blishøne er også talrig, samt enkelte lappedykkere. Jævnligt dukker der sjældenheder op.

Alle disse fugle giver gode jagtmuligheder for Havørnen, der nu dagligt ses i området. Når de ikke lige jager rundt efter andefugle i søerne, hvilket tydeligt både ses og høres på grågæssene, sidder de som oftest i de omkringliggende træer eller raster på øerne i søen.

De fleste ænder opholder sig oftest i området tæt ved Føns Kirke, hvorfra der er fin udsigt over søen. Men både fra landevejen i vest og øst er der fine observationsbetingelser.

Der er planer om at lave et stisystem langs søen, men en nøjere planlægning er dog nødvendig for ikke at true den fauna, der har taget søen til sig..

Føns Vang har på dens korte levetid udviklet sig til en af Fyns fineste fuglelokaliteter, og er et fortrinligt forbillede på en succesfuld naturgenopretning.
Og det endda uden at medregne søens forbedring af vandkvaliteten i Lillebælt.
11-11-2005: Vandet stiger i Føns Vang

Føns Vang var indtil for nylig en relativ kedelig eng, uden de store ornitologiske eller andre naturhistoriske interesser.

Det bliver der nu lavet godt og grundigt om på !

Vandet er nemlig ved at stige i den godt 100 hektar store sø, som Fyns Amt etablerer i samarbejde med ejeren, Wedellsborg Gods (Wefri).

I tirsdags - 8.11.2005 - var vandet steget så meget, at der var 2-3 hektar fri vandflade. Der var flere hundrede måger i området og en dobbeltbekkasin hørtes. Det er et godt tegn på, at der i den kommende tid vil indfinde sig et mylder af fugle.

Den godt 100 hektar store sø bliver dybest på midten. Og der bliver en fin fladvandszone op mod landevejen mellem Ronæs og Føns. Her ved hotellet bliver der en fin udsigt over søen.

Den store sø bliver en af Fyns største søer. Søen er et såkaldt Vandmiljøplan II område. Søen skal uskadeliggøre det kvælstof, som ellers ville ende i Lillebælt (Gamborg Fjord). Kvælstof i Lillebælt er med til at skabe usigtbarhed og fremmer skadelige alger.

I DOF glæder vi os til søen. Du opfordres til at lægge søndagsturen forbi Fønsvang. Gør dig den ulejlighed at notere hvad du ser og indtast det efterfølgende i DOF-basen. Vi er nemlig interesseret i at følge søens fugleliv. Indtast alt - både stort og småt !


00-00-0000: Sidste Nyt: IBA Tælling 15-16-17 januar er nu færdigbearbejdet.

Det hårde vintervejer - , med islagte vandflader, bortset fra selve Lillebælt – satte sit præg på tællingen. På den baggrund må resultatet vurderes som rigtig godt.

Hvad der falder mest i øjnene, er den store forekomst af BJERGÆNDER i Hejlsminde Bugt.

Tilsammen var der ca. 9000 Bjergænder. Det svarer til ca. 3% af ”fly-away” bestanden – altså en ganske anselig størrelse.

Sten Nielsen og Søren P. Jensen har sammen talt de pågældende bjergænder, og har i en note i DOF-basen grundigt redegjort for fundet.

Ser vi på en af IBA fokusarterne EDERFUGL var de også pænt repræsenteret. Således talte jeg 1500 i IBA området ud for Baagø, på vej tilbage til Assens, hvortil så kan lægges 2000, der lå lige uden for IBA området ved Assens. Desuden blev der over de 3 dage talt yderligere 1700 Ederfugle på de forskellige lokaliteter langs Lillebælt.

Kurt G. Holm

Fakta
Kommuner: Assens, Haderslev, Kolding, Middelfart
Areal: 35256 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Jagtbegrænsning
- Sejladsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 7
Sidste måned: 165

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet