Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Lindet Skov, Hønning Mose & Plantage samt Lovrup Skov & Skrøp

Beskrivelse
Lindet Skov og Hønning Egekrat og Plantage dækker tilsammen et areal på over 900 ha. Den samlede IBA udgør ialt 2326 Ha. Skoven ligger på den sandede del af Toftlund Bakkeø.

Skoven var før orkanen i 1999 en blanding af meget gamle bøgetræer, egetræer og flotte graner, men over 80% af skoven væltede i december 1999. Nu står enkelte gamle bøge- og egetræer tilbage.
Skovene byder på mange slags oplevelser. Der er et meget varieret fugle-, dyre- og planteliv. Der er dysser og jættestuer fra bondestenalderen, og der er brudgomskobler (skovplantninger) fra 1700-tallet.

Hønning Mose er en hedmose med våde dele mod øst og vest og i midten et stort, mere tørt område med lyng, græs og spredte selvsåede træer og buske.

Lovrup Skov og Lovrup Skrøp ( inkl. Råbjerg Plantage ) omfatter egekrat og nåletræsplantage, især gran.

Gasse Skrøp nord for Lovrup Skov er ligeledes et egekrat.

Fugleliv.
I området med Lindet Skov, Lindet Mose og Hønning Plantage forekommer en stor rovfuglebestand med bl.a. Musvåge, Spurvehøg, Duehøg, Hvepsevåge og Tårnfalk. Desuden er Hedehøg registreret ynglende i perioden 1994-2004.
En række spændende skovfugle yngler eller har tidligere ynglet i området: Skovsneppe, Huldue, Turteldue, Skovhornugle, Stor Hornugle,Vendehals, Sortspætte, Hedelærke, Misteldrossel, Fyrremejse, Korttået Træløber, Pirol, Rødrygget Tornskade, Lille Korsnæb og Kernebider.
I Hønning Mose er der bl.a. ynglende Tinksmed også i 2005 og Lille Præstekrave.
Også Tranen er aktiv i området.
Øvrige dyre- og planteliv.

Lovrup Skov anses for en meget vigtig botanisk lokalitet bl.a. pga. forekomster af sjældne arter Otteradet Ulvefod og Lyng-Vikke i egekrattene.
I tidligere tid fandtes Tysk Visse og Lund-Ranunkel i egekrattet, mens krattet var lysåbent, men de er ikke set i krattet , efter dette er blevet mørkt og lukket som følge af træopvækst; begge arter er uddøde i Danmark i dag.

I Hønning Plantage er der bl.a. fundet Snylterod og Kantet Konval.

Blandt sommerfuglene er glassværmeren Paranthrene tabaniformis bl.a. fundet i Lovrup Skrøp. Dens larve lever i tynde grene af Bævreasp, hvor den danner en gallelignende fortykkelse. Arten har 'et lokalt udbredelsesområde i Danmark i det sydvestligste Jylland og 'et andet på Bornholm, ellers er den i Danmark kun kendt fra få fund i Nordøstjylland.

Adgangsforhold
Skovene er statsejede med offentlig adgang. Skov- og Naturstyrelsens folder, Vandreture nr. 92 Lindet Skov, kan anbefales.
Hønning Mose er privatejet.
I IBA-området indgår et lille privatejet skovareal nordvest for Hønning, og i habitatsområdet yderligere et lille privatejet skovareal nord for Arild.
I habitatområdet indgår endvidere den statsejede Lindet Mose og den privatejede Kongemose vest for Hønning Plantage.

Udnyttelse
Nåletræsarealerne udnyttes forstligt, mens egekrattene og de gamle løvskovsområder drives med henblik på naturbevarelse.

Lindet skov bruges til en årlig bukkejagt med riffel sted.

Hønning Mose og Kongemose udnyttes til jagt.

IBA-området omfatter mindre arealer med landbrugsmæssig udnyttelse vest for Arrild.

Fakta
Kommuner: Haderslev, Tønder
Areal: 2734 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen Vadehavet og private lodsej

Sidevisninger
Denne måned: 82
Sidste måned: 215

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet