Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Hedeområder ved Store Råbjerg

Beskrivelse
Lokaliteten er beliggende mellem Grindsted og Billund og er på 625 ha.

Ca. 40% af arealet udgøres af §3-beskyttede naturområder, heraf 166 ha hede, 69 ha mose og 3 ha sø, derudover er der ca. 8 ha ryddede plantagearealer, som ikke gentilplantes og som med tiden omdannes til hedearealer.

Lokaliteten er dels beliggende på Hejnsvig bakkeø og Grindsted/Billund hedeslette og bære tydelig præg af tidligere tiders sandflugt.

Indlandsklitten Grene Sande, som overvejende blev dannet ved sandflugt i slutningen af og i perioden efter den sidste istid, dog med fornyet sandflugt i 1700-tallet, ligger på Billund Hedeslette og afgrænses mod syd af Hejnsvig Bakkeøs stejle nordvendte erosionsskrænter. På Grene Sande har den langvarige påvirkningen af vestenvind med rigelig tilførsel af sand skabt en såkaldt parabelklit, en u-formet klit, der vender benene mod vest. Mellem benene er der en afblæsningsflade og i det nordlige ben er der flere vindbrud, hvor sandflugstprocesser stadig kan iagttages. Området er udpeget som nationalt, geologisk interesseområde.

Heden ved Store Råbjerg er et af de få sammenhængende hedearealer, som er blevet tilbage efter de i tidligere tid vidtstrakte hedearealer både nord og syd for Grindsted.
Både Grene Sande og Heden ved Store Råbjerg blev i 1967 fredet, og en stor del af det fredede område hører under Gyttesgård Plantage.
Størstedelen af den statsejede Gyttesgård Plantage er oprettet omkring år 1900. Da plantagen både i 1970érne og 1980érne blev hårdt ramt af stormfald, henligger store dele af plantagen som kulturarealer. Plantagen er overordnet delt i to kategorier, områder hvor der dyrkes intensivt skovbrug, og områder hvor dyrkningen ekstensiveres i takt med at boniteten aftager.

Adgangsforhold
Det er et område med meget gode oversigts- og adgangsforhold, på nær i den sydøstligste del af Grene Sande som er i privat eje. Der er 3 forskellige markerede vandreture, som dækker hele Gyttesgård Plantage og den statsejede del af Grene Sande.

Gråhedevej (vejen mellem Løvlund og Hejnsvig)
ca. 1km fra Løvlund på venstre hånd er der en lille p-plads, hvorfra der er adgang til den vestlige del af Gyttesgård Plantage.
Hvis der fortsættes 300m længere ud af Gråhedevej mod Hejnsvig er der på højre hånd en rasteplads, som ligger ved Store Råbjerg. Fra rastepladsen går der en sti ud til det højeste punkt på heden Store Råbjerg, herfra der er en god udsigt ud over hele heden samt hedesøen.

Billundvej (vejen mellem Billund og Hejnsvig)
Fra den store p-plads midt i området er der gode adgangsforhold både til plantagen og Grene Sande.
Hvis man følger den røde vandresti langs med Billundvej kommer man op på Hejnsvig Bakkeø’s stejle erosionsskrænter, hvorfra der er en rigtig god oversigt mod nord over selve indsandet, samt det lavt liggende moseområde og den store sø.

Fakta
Kommune: Billund
Areal: 623 hektar
Ejerforhold: Både privat- og statsejet

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning
- Udsætning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 21
Sidste måned: 187

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet