Råbjerg Mile & omgivende hedeområder


Nye Milesøer Foto: Albert Steen-Hansen

Beskrivelse
Ved en lokalitetsbeskrivelse af IBA 5 må det falde naturligt at opdele området i to hovedområde: En nordlig bestående af Sandmilen og Hulsig Hede, og en sydlig bestående af Råbjerg Mile med nye og gamle Milesøer samt Råbjerg Stene længst nede i det sydvestlige hjørne.

Sandmilen og Hulsig Hede:
Sandmilen er landets næst størst vandreklit. I årtier har den vandret over Skagens Odde indtil Kattegat satte en stopper for videre fremfærd. På toppen af milen er der en fantastisk udsigt over Kattegat i øst og Hulsig hede mod syd. Landtrækket af fugle over Grenen og Nordstrand passerer over Hulsig Hede, og med gunstig vindretning koncentreres trækket ved østkysten. I det tilfælde er en placering på Sandmilen den ideelle observationspost for fuglekikkeren.

Hulsig Hede er fredet og udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde. Klitheden er i sin art en af Europas største og rummer store biologiske og landskabelige værdier. Området består af klit og hede med spredt beliggende vådområder under stærk påvirkning af vestenvinde. Her finder man hvid klit, grå klit, hede, sumpede områder, mose, krat og skov. De vandhuller, som findes i dag er for de flestes vedkommende opstået som følge af tørvegravning.
En omfattende naturpleje begyndende i midten af 1990’erne har stoppet den trussel, som indvandringen af bjergfyr fra den nærliggende Skagen Plantage udgjorde. Plejen har bevirket, at Hulsig Hede nu er genskabt som et åbent klit- og hedelandskab med små bevoksninger af løvfældende træer. Den naturlige klit- og hedevegetation er genindvandret på de ryddede områder. Og det samme er sket for de fugle og andre dyr, der tilknyttet de åbne hede- og klitområder. Det gælder ikke mindst Rødrygget Tornskade og Strandtudse.

Råbjerg Mile
Citat fra Skov og Naturstyrelsens vandreture i Statsskovene nr. 39 Råbjerg Mile.
”Milen består af 1000m bred og 1000 m lang sandbunke med 2 lange udrettede arme - milens form kaldes en parabelklit. Milen rummer 4 mio. m3 sand og har sit højeste punkt 40 m over havet. Da milen bevæger sig mod øst med mere end 15 m om året, vil den miste materiale til armene. Når milens størrelse har været næsten konstant de senest 100 år, skyldes det dels materiale fra de gamle klitter, den nu gnaver sig igennem, dels terrænet foran milen ligger højere end milen.
Afblæsningsfladen bag ved milen og mellem armene opstår ved at vinden blæser alt sandet væk så længe det er tørt, dvs. ned til grundvandet. I tørre perioder bliver niveauet for afblæsningen altså laver. Det er disse lavninger, der i våde perioder bliver til lavvandede søer.”

Milesøerne: Citat fra samme folder

"Søerne dannes af grundvandet i år med megen nedbør. I tørre somre tørre de ud. Der knytter sig et særpræget plante- og dyreliv til området. Om efteråret høres Sangsvanernes snakken, og man møder mennesker, der samler tranebær. Om foråret kan Vibe, Gøg, Sanglærke og Stor Regnspove ses i luften over søerne. (Der kan hertil tilføjes, at Tranen er blevet et nyt indslag i fuglelivet med op til to par ynglende i 2007).
Det er også ved den tid, hvor tusinde strandtudser kvækker i aftenskumringen. Lille Vandsalamander yngler i lavt vand, hvor der ikke er fisk og ænder, der spiser ungerne.
De næringsfattige, lavvandede søer nærmest milen ligger næsten vegetationsløse hen. I de ældre, små søer rykker siv og græsarter ind og fylder søen med vegetation. Efter en årrække er de laveste søer igen forsvundet. Tranebær, Pors, Klokkelyng og andre spændende planter får nu rodfæste på den udtørrede søbund. Liden Ulvefod lyser grønt med sine lave skud, Soldug står rød og dugklædt. Vintergrøn står i juli som en solodanserinde med sit grønne skørt og lyserøde porcelænsklokker og skuer ud på Mosebølle og Revling."


Adgangsforhold
Sandmilen og Hulsig Hede

Ca. 7 km nord for vejkrydset Kandestedvej og Ålbækvej viser et vejskilt på højre hånd vej til Sandmilen. Tidligere kunne man kører tæt på milen. Men da Skagensbanen gik over til hurtigere tog, anså man det for farligt at krydse banen. Nu ligger parkeringspladsen lige ved vej 40 vest for banelinjen, så der er nu ca. 1 km at vandre, inden man er fremme til klittoppen.
Herfra kan man bevæge sig sydpå og således trave Hulsig Hede igennem. Denne nås dog også fra vej 40, hvor man kan parkere. Desuden går cykelstien fra Hulsig til Skagen den såkaldte ”Hulsigsti” gennem den østlige del af området. En meget flot cykeltur.

Råbjerg Mile

Turistatraktionen Råbjerg Mile er let at finde. Fra Kandestedvej er der skilt til parkeringspladsen. Er man fremme her, er der frit slag. Der er ingen stier i området. Af hensyn til fuglene bør man færdes med forsigtighed i yngletiden.
Fra Råbjergvej er der markeret cykelsti i kanten af Bunken Klitplantage. Her kommer man tæt forbi Milesøerne og har flot udkik til selve milen. Vil man til Råbjerg Stene, er der markeret vandresti fra Råbjerg Kirke.
Se i øvrigt folderen ”Råbjerg Mile” Vandreture i Statsskovene nr. 39.

Fakta
Kommune: Frederikshavn
Areal: 4463 hektar
Ejerforhold: Privat, Staten

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Færdselsbegrænsning
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 39
Sidste måned: 105

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet