Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Lovns Bredning

Beskrivelse
Afgrænsning af Lovns Bredning:
Mod Nordvest fra tangen ved Lundøs nordspids til Lovnshalvøens sydvestspids og ned til Virksunddæmningen i syd.
Lovns Bredning bliver sammen med Hjarbæk Fjord kaldt Limfjordens betændte blindtarm.
Desuden bliver den østlige del også kaldt det Limfjordske Vadehav, da fjorden kan være meget lavvandet på østsiden.
Der er ikke mange steder hvor vandet er dybere end 10 m.
Fjorden ligger 15 km nord for Viborg og 10 km øst for Skive.

Det er ikke så nemt at se området fra offentligt vej, men fra forskellige obs.-punkter, der ligger forskellige steder rundt om fjorden, kan man overskue det meste af fjorden. Det må absolut anbefales at man medbringer et teleskop, da fuglene ellers kan være svære at se.
Lovns Bredning har tilløb fra én å, Lerkenfeld Å i nordøst neden for Gedsted, foruden en del bække og afvandingskanaler, som gennem mange år har været med til at lede en del næringsstoffer ud i fjorden; specielt har der været en stor udledning af kvælstof fra de omkringliggende marker.

Spidsen af Lovnshalvøen
På spidsen af Lovnshalvøen er der nogle flotte skrænter hvor man nogle steder kan se digesvalereder.

På toppen af disse skrænter er der en flot, men meget lille egeskov, hvor der er en masse småfugle; desuden er der primitive hytter hvor man kan overnatte i soveposen.

Lovns Sø
Lovns Sø er Vesthimmerlands næst største sø, efter Vildsted Sø, med ænder, lappedykkere og måger samt en masse rastende vadefugle og ænder i træktiden.

Stranden ved Lovns
Man kører mod sommerhusområdet og ud til en rasteplads; her kan man se ud over vandet mod syd. Det er mest ænder og måger man se her.

Kirken ved Alstrup og bakkerne ud mod Lovns Bredning
Man kan parkere bilen på kirkens P-plads og gå syd på; lige ved siden af det lille hvide hus er der en markvej, følg den til man kommer helt ud til skrænten, her kan man se ud over det meste af Lovns Bredning, flot udsigt. Her har jeg en enkelt gang stået og set ned på en flok sædgæs.

Lerkenfeld Ås munding
Den eneste å som munder ud i Lovns Bredning, er Lerkenfeld Å. Mundingen af Lerkenfeld Å er et godt sted at stå og kigge på fugle i den nordlige ende af Lovns Bredning. Her er der godt med ænder, måger og vadefugle, og på engene yngler der lidt fugle, såsom rødben, strandskader, viber, bynkefugl og sanglærker.

Holmmark
Lige sydvest for Gedsted er der et sommerhusområde som heder Holmmark. På vejen ned til sommerhusområdet er der en fin udsigt ud over fjorden; når der er lavvandet, er der masser ænder og vadefugle, en enkelt sort stork er det også blevet til her.
Området Holmmark blev første gang nævnt i Dronning Margrete den I.s tid. Holmmark-området er opkaldt efter Dronning Margrete den I.s kongsgård som stadig er på stedet i dag.

Ulbjerg Klint
Ulbjerg Klints stejle sider fremstår som et fyrtårn mod syd.
Ulbjerg Klint består af sedimenter af sand, ler og sten fra istiden. I dag gnaver Limfjordens bølger i bakken, så den fremstår som en brat klint ned mod fjorden. På stranden ligger mange store nedstyrtede sten. Det er såkaldte ledeblokke som fortæller, at istidens gletsjere i dette område især kom fra Norge.
Fra klintområdet er der en fantastisk udsigt ud over store dele af Lovns Bredning og Hjarbæk Fjord.
I maj farves klintens overdrev lilla af mange hundrede kobjælder. Og digesvalerne får snart travlt med at indrette deres reder i de næsten lodrette bakkesider, hvorfra man kan se dem flyve hen over engene og søen syd for klinten for at fange insekter.
Kobjælderne skal man lade stå – dels hører kobjælden til de arter, som er fredede i Danmark, dels er de giftige, og saften virker stærkt irriterende på hud og slimhinder. Den har derfor også tidligere været brugt til at fjerne vorter mv.
Området blev fredet 1969, især for at sikre det åbne landskab, adgangen for alle og de rekreative værdier - ikke mindst på grund af det smukke landskab.
Der er adgang fra Viborg-Løgstørvej (rute 533), ca. 1 km syd for Ulbjerg by, hvorfra der er skiltet til klinten og stranden. Staten (Fussingø Statsskovdistrikt) ejer selve klintarealet nærmest fjorden og den nordligste del af søen, mens Viborg Kommune ejer hedearealet med P-pladsen. Resten er i privat eje.

Virksunddæmningen, Sundstrup og Virksund
Der er mulighed for parkering på Sundstrup Havn og ved Virksund Kro, hvor man så har udsigt mod både Lovens Bredning i nord og mod Hjarbæk Fjord i syd.
Her vil man kunne opleve andefugle og skalleslugere, specielt om vinteren hvor de ligger i en våge ved slusen. Der kan også ses lidt vadefugle, såsom Islandske Rødben.
Der vil igennem vinterhalvåret også kunne samles mange måger der fouragerer på det lave vand lige nord for slusen.

Løkkedyb
Løkkedyb er en kystlagune på 2,7 ha, som det er meget svært at overse, dog er der en markvej fra sommerhusområdet, hvor man kan se Løkkedyb eller gå langs stranden, men det må frarådes på kraftigste i yngletiden.
Løkkedyb er en af de bedst bevarede strandenge ved Lovns Bredning. Der har ynglet engryle, men man ved ikke om det stadig er tilfældet. Den største trussel er udvidelse af sommerhusområdet.

Lundø
Når man vandrer på Jelse Odde på halvøen Lundø, er det som at opleve Limfjordens kyster fra søsiden. Fra odden er der en smuk udsigt over Limfjordens kringlede vige og bugter, bl.a. mod vest til Salling-kysten med Grønning Øre og Astrup Vig og mod nord til den store halvø Lovns. Store dele af halvøen er indrammet af strandenge. Ved højvande kan halvøen stadig risikere at blive til en ø, afskåret fra fastlandet.
Nordspidsen af Lundø har strandvolde af grus og rullesten og fuldbyrdes af stenrevet Jelse Odde.
Lundø indgår i - og grænser mod øst til - et stort EU-fuglebeskyttelsesområde, der omfatter hele Lovns Bredning med tilstødende strandenge.
I området yngler forskellige almindelige vandfugle, men også fåtallige arter som fx klyder.
Om vinteren kan ofte ses store flokke af svaner, ænder og skalleslugere.
Den yderste ende af Jelse Odde bruges ofte af rastende fugle, fx skarv.
Af og til ses spættet sæl i området.
Lundø er et udpræget turistområde med hvad dermed følger af forstyrrelser.
Når man når til Jelse Odde har man været hele vejen rundt. Det er Lovns Bredning.

Fakta
Kommuner: Skive, Vesthimmerlands, Viborg
Areal: 7513 hektar
Ejerforhold:

De tre alvorligste trusler:
- Opdyrkning
- Tilgroning
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret landbrug
- Stop for udstykning
- Øget afgræsning

Sidevisninger
Denne måned: 125
Sidste måned: 222

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet