Bregentved- & Gisselfeld-søerne


Luftfoto af Nielstrup Sø

Nielstrup sø
Nielstrup sø ligger i det samme kuperede terræn ca. 2 km syd for Bregentved. Søen var meget lavvandet med et areal på 13 ha, en gennemsnitsdybde på 0,6 m og en max. dybde på 1,1 m. Den er næringsrig og er/var hele vejen rundt omgivet af en bred rørskov. Langs bredden var bunden dækket af hornblad, mens der ude på søen var spredte grupper af hornblad.

Fuglelivet
Søen rummede engang et rigt fugleliv bl.a. med en hættemågekoloni på ca. 2000 par - og yngleforekomst af hele fire lappedykkerarter, hvor specielt bestanden af 10-15 par sorthalsede lappedykkere var eneste faste ynglelokalitet i det gamle Storstrøms Amt. På trods af områdets høje beskyttelsesgrad (Natura 2000 område nr. 161, og EF-fuglebeskyttelsesområde F-101) hævede Gisselfeld vandstanden i søen omkring år 2000, og søen er i dag kun en skygge af det, der engang blev beskrevet som Sydsjællands fuglerigeste sø. Øer, holme og bredvegetation er forsvundet og med det også en meget stor del af fuglene.

Søen og de omkringliggende marker yngle- og rasteplads for grågæs og rasteplads for canadagæs.

Adgangsforhold
Der er ikke direkte adgang til søen, men fuglelivet kan med en kikkert betragtes fra vejen sydøst for søen. Bedst i formiddagstimerne.Fakta
Kommune: Faxe
Areal: 598 hektar
Ejerforhold: Bregetved og Gisselfeld

De tre alvorligste trusler:
- Jagt
- Rydning af rørsump
- Vandstandshævning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Jagtbegrænsning
- Stop for karpeavl
- Vandstandssænkning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned: 217

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet