Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Furesøen med Vaserne & Farum Sø

Sortspætten - yngler den i området?
Den karismatiske Sortspætte ses og høres jævnligt i skovene omkring Furesøen og Farum Sø. Men yngler den i området? Vi ved det faktisk ikke med sikkerhed!

Her er, hvad vi ved:

På den ene side er Sortspætten ikke registret som sikkert ynglende i området ved Furesøen og Farum Sø, dvs. i form af et besat redehul med redeafløsning, et redehul med unger eller en iagttagelse af udfløjne unger.

På den anden side er Sortspætten ret stedfast. Så når den ses og høres i samme område igennem mange år, er det et oplagt tegn på, at den nok bor og yngler i området. Eller er det?

Sortspætten ynglede første gang i Nordsjælland i 1961 i Teglstrup Hegn og spredte sig siden langsomt til andre skove i Nordsjælland. De ældste observationer ved Furesøen med Vaserne og Farum Sø, der er registreret i DOFbasen, er således fra 1974 ved Farum Sø. Siden 2002 er arten set (og registeret i DOFbasen) årligt.

I 2012 blev Sortspætte (og Isfugl) udpeget som nye arter på det såkaldte udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområde 109 Furesøen med Vaserne og Farum Sø.

Derfor denne sammenfatning og status.


OBSERVATIONER 2003-13 - KUN EF-FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE 109
I fuglebeskyttelsesområdet indgår – foruden Furesøen og Farum Sø – også tre områder med sumpskov (Vaserne ved Furesøen samt Sækken og Farum Sortemose ved Farum Sø), hvor Sortspætte kan forekomme.

For årene 2003-13 er der i alt 91 observationer, heraf 40 fra Vaserne.

I de obligatoriske bemærkninger om adfærd er oplistet bl.a. 10 "syngende", 2 "territoriehævdende" og 1 "ynglefugl, territoriehævdende". De øvrige fund er typisk betegnet som "rastende", "kaldende", "overflyvende" eller "uspecificeret". Der er således ingen ynglefund.


OBSERVATIONER 2003-13 - EF-FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE 109 OG OMGIVENDE SKOVE MV.
De omgivende skove mv. – med bl.a. ældre, højstammet bøgeskov (typisk ynglested) og nåleskov (typisk sted at søge føde) – indgår ikke i EF-fuglebeskyttelsesområdet. Hvis disse naboområder medtages i opgørelsen, fås flg. resultater:

For årene 2003-13 er der i alt 441 observationer fordelt på 37 lokaliteter (hvoraf flere er underlokaliteter til større lokaliteter), heraf især 121 i Frederiksdal Skov (Storskov), 51 i Rude Skov m.m., 29 i Ganløse Ore og de ovennævnte 40 i Vaserne.

Adfærd: I de obligatoriske bemærkninger om adfærd er oplistet flg.: 112 "rastende"; 110 "kaldende" (heraf 64 i yngletiden marts-juli); 53 "rastende, kun hørt"; 48 "uspecificeret adfærd"; 40 "fouragerende"; 32 "syngende"; 25 "overflyvende"; 12 "territoriehævdende"; 3 "ynglefugle, territoriehævdende"; 2 "ynglefugle, syngende hanner"; 2 "ynglefugle, parringsadfærd"; 2 "trækkende" og 1 "ynglepar".

(NB: Den ene observation som "ynglepar" (Ganløse Ore, 2006) må anses som tvivlsom, da der kun blev registreret en enkelt fugl (ikke to fugle, et par sammen, unger el.lign.).

I de frivillige noter til observationerne er der noteret "trommende" ved 25 af observationerne. Både skrigende og trommende fugle i marts-juli kan anses som "sandsynlige ynglepar". I noterne anvendes ordet "redehul" kun 4 gange: Tre gange om et sikkert ynglepar i Rude Skov (2010) og 1 gang om et muligt ynglepar i Frederiksdal Skov (2011).

Kønsfordelingen er som følger: 44 hanner, 27 hunner og 368 uden angivelse.

Aldersfordelingen er angivet som: 428 uden angivelse (dvs. typisk adulte) og 12 adulte. Desuden er der indberettet 1 juvenil (ved Søndersø, 2010), men bedømt ud fra billeder af fuglen, ligner det mere en voksen.

Alt i alt tyder det på, at det eneste sikre og dokumenterede ynglefund i nærområdet er fra Rude Skov i 2010; centralt i skoven.


ANTAL OBSERVATIONER 2003-15
Observationerne fordeler sig som følger i hhv. EF-område 109 og EF-område 109 med omgivende nabolokaliteter:
2003: 2 / 9 (4,5 x)
2004: 2 / 14 (7 x)
2005: 4 / 15 (3,8 x)
2006: 9 / 69 (7,7 x)
2007: 14 / 49 (3,5 x)
2008: 12 / 71 (5,9 x)
2009: 20 / 61 (3 x)
2010: 9 / 65 (7,2 x)
2011: 13 / 47 (3,6 x)
2012: 2 / 21 (10,5 x)
2013: 4 / 20 (5 x)
2014: 3 / 25 (8,3 x)
2015: 3 / 47 (15,7 x)

Noter:
- I parentes er angivet hyppigheden af registreringer i det udvidede "EF-område 109 med omgivende nabolokaliteter" i forhold til antallet af registreringer i det rene "EF-område 109". Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem de to tal.
- Observationerne fordeler sig over hele året med flest om foråret – som det er typisk for arten.
- Observationerne er ikke renset for evt. dobbeltregistreringer af den samme fugl (fx to observationer på samme lokalitet, dag og klokkeslæt) o.l.
- Observationerne er ikke korrigeret for hyppigheden af indtastninger (over årene og for lokaliteterne).SUMMA SUMMARUM
Der er i perioden 2003-13 kun gjort ét sikkert ynglefund af Sortspætte (Rude Skov, 2010) i form af et besat redehul (rugende og unger set). Ynglestedet lå centralt i Rude Skov, og kan derfor næppe med rimelighed betegnes som "ved eller nær ved Furesøen og Farum Sø".

Til gengæld er der i hele perioden og over hele året løbende registreret kaldende Sortspætte – flest, gentagne gange og i alle årene i perioden marts-juli, hvor den også høres trommende. Det kan indikere mulige eller sandsynlige ynglepar, men det er ikke sikre beviser.

Der ER Sortspætte i området; i alle årene og på alle årstider. Og mulighederne for at yngle – i form af egnede redetræer, tilstrækkeligt fødegrundlag osv. – burde også være til stede.

Men alligevel har endnu ingen fundet og leveret et sikkert bevis for, at Sortspætten rent faktisk yngler i skovene ud til Furesøen og Farum Sø. Og det er faktisk lidt af et mysterium!


SIDSTE NYT
I forbindelse med Atlas III-undersøgelsen er der i 2014 blevet fundet et ynglepar (med unger) i kvadratet GF18, der bl.a. dækker (helt el. delvist) skovene Ganløse Ore, Nyvang, Terkelskov, Farum Lillevang og Ravnsholt Skov.

.............................................................................................................................................................
Kilde: Observationer i DOFbasen (dofbasen.dk); tilgået 28/3 og 4/4 2014 og 29/4 2015 (2014-tal).
Tekst opdateret 18/4 2014, 27/5 2014 og 29/4 2015.

Læs mere om Sortspætten her: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=08630&sorter=a.
Og her (kræver log-in): http://pandion.dof.dk > artikler > Sikker registrering af ynglende sortspætter i Rold Skov. (Marts 2014).
Og her (kræver log-in): http://pandion.dof.dk > artikler > Flere tips til overvågning af sortspætten som ynglefugl. (April 2014).

Fakta
Kommuner: Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal
Areal: 1292 hektar
Ejerforhold: Naturstyrelsen Østsjælland

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Parkdrift
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsniing
- Minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 189
Sidste måned: 292

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet