Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Furesøen med Vaserne & Farum Sø


Furesøen ved Farum benyttes af mange til sejlads

Beskyttelse
Flere fredede områder ligger inden for eller lige op grænserne af Furesø med Vaserne og Farum Sø. Ved Farum Sø er det Sortemose (1949, 1954), Sækken og arealer på nordsiden og sydsiden af søen (1948, 1953, 1974). Ved Furesøen er det Nattergalelunden (1948), Fiskebækudsigten (1953), stier langs nordsiden (1949, 1951), Stavnsholtkilen (2011), Vaserne og den vestlige del af Frederikslund Skov (1946, 1947), Næsset (Furesøparken, 1946) og Frederiksdal Gods (1943). Ud over beskyttelse af naturværdierne har fredningerne også som mål at bevare og skabe bedre adgangsforhold. For nærmere beskrivelser (bl.a. fredningskendelser og senere afgørelser), se www.fredninger.dk.

Selve Farum Sø og Furesø ejes af staten (Naturstyrelsen) og er ikke naturfredede.

Størstedelen af lokaliteten er omfattet af Naturbeskyttelseslovens almene bestemmelser i § 3.

Furesøen med Vaserne og Farum Sø er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 109.

Furesøen med Vaserne og Farum Sø indgår i EF-habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov.

Grundlag
Grundlaget for udpegningen til EF-fuglebeskyttelsesområde 109 var ved den oprindelige udpegning i 1983 ynglefuglen Rørhøg og store forekomster af trækgæsterne Troldand og Stor Skallesluger. Efter revision af udpegningsgrundlaget i 2005 var udpegningsgrundlaget ynglefuglene Rørhøg og Plettet Rørvagtel. Efter revision af udpegningsgrundlaget i 2012 er udpegningsgrundlaget ynglefuglene Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Isfugl og Sortspætte.

Grundlaget for udpegningen til EU-habitatområde 123 er (pr. 2012) arterne Skæv Vindelsnegl, Sumpvindelsnegl, Stor Kærguldsmed, Lys Skivevandkalv og Stor Vandsalamander samt naturtyperne Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks, Brunvandede søer og vandhuller, Vandløb med vandplanter, Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter), * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund, Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop, Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn, Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand, * Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand, Rigkær, Bøgeskove på morbund uden kristtorn, Bøgeskove på muldbund, Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund, * Skovbevoksede tørvemoser, * Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld. (De med * mærkede habitattyper er særligt prioriterede i beskyttelsessammenhæng).

IBA-status
Ifølge BirdLife International kvalificerer Furesøen med Vaserne og Farum Sø som Important Bird Area (IBA) nr. 109. Afgrænsningen er foreløbig den samme som for EF-fuglebeskyttelsesområdet.

Kvalifikationsgrundlaget er rastende troldand, der her kan optræde i mere end 1 % af populationen på artens trækrute.

Som fokusarter for Furesøen med Vaserne og Farum Sø er i Caretakerprojektet foreløbig udvalgt flg. arter:
- Ynglefuglene Rørhøg, Plettet Rørvagtel, Fjordterne, Isfugl og Lille Flagspætte.
- Rastefuglene Nordisk Lappedykker, Troldand, Stor Skallesluger, Fiskeørn, Dværgmåge, Hættemåge, Stormmåge og Sortterne.

Fakta
Kommuner: Egedal, Furesø, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal
Areal: 1292 hektar
Ejerforhold: Naturstyrelsen Østsjælland

De tre alvorligste trusler:
- Færdsel
- Parkdrift
- Vandforurening

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Forbedret vandkvalitet
- Færdselsbegrænsniing
- Minkbekæmpelse

Sidevisninger
Denne måned: 147
Sidste måned: 292

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet