Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Frøslev Plantage & Frøslev Mose


Kådnermose i Frøslev Plantage

Beskrivelse
Frøslev Plantage og Frøslev Mose, IBA område ( vigtigt fugleområde) er beliggende vest for Den Sydjyske Motorvej og umiddelbart nord for den dansk/tyske grænse.
Frøslev Plantage er på ca. 1500 ha. Det er en typisk nåletræsplantage med rødgran som den dominerende træart. Herudover er der indslag af lærk, eg og bøg samt få skovfyr, nobilisgran og douglasgran.
Der er enkelte åbne områder i plantagen bl.a. Finkehede i den nordlige del. Finkehede opstod efter det voldsomme stormfald i 1967 og siden har bl.a. skovkvæg sørget for at heden ikke igen er groet til.
Det meste af plantagen er statsejet. Dog er der flere privatejede områder, hvoraf de største er: Fårhus Plantage og Beckmanns Plantage.

Frøslev Mose er beliggende vest for plantagen. Mosen med omliggende enge er på ca. 400 ha. Sydvest herfor ligger Jardelund Mose på den tyske side. Naturmæssigt er Frøslev Mose og Jardelund Mose reelt samme mose. Jardelund Mose er ligeledes på ca. 400 ha. Jardelund Mose er dog ikke med i IBA området.
Mosen er en såkaldt højmose med bl.a tørvemosser på toppen, der vokser med 1-2 mm pr/år. I Jardelund Mose er tørvelaget et enkelt sted 5 m tykt. I Frøslev Mose blev der gravet tørv indtil lige efter 2. verdenskrig. I Jardelund Mose indtil engang i 1960.erne Rundt om i mosen kan dybe vandfyldte tørvegrave ses til glæde for vandfuglene.
Mosen blev i 1985 fredet, og i 1987 sattes en omfattende naturgenopretning i gang med rydning af krat. Ligeledes blev mosen gjort mere våd med etablering af pumpeanlæg, der fra 70 meters dybde henter grundvand op til overrisling af mosen. Der blev gravet nye vandhuller og lukket afvandingsgrøfter. I store dele af mosen sørger skovkvæg for, at mosen ikke gror til.
I 1872 fandt Hans Jørgensen fra Ellund et lille udsmykket skrin, mens han gravede tørv i mosen. Samme år blev det smuglet over grænsen ved Kongeåen, og Frøslevskrinet opbevares nu på Nationalmuseet. Skrinet er fra år 1100. Findestedet i mosen er markeret med en egeobelisk.

Adgangsforhold

Der er fine parkeringsmuligheder i den sydlige- og nordlige del af plantagen. Der er to gennemgående veje i plantagen: Den syd/nordgående Ryttergabsvej, der går fra Frøslevlejren til Pluskærvej samt den øst/vestgående Krathusevej, der går fra motorvejen til Skyttehusvej.
Ved Eflingbjerg er der et udsigts-/fugletårn.
Til mosen kommer man ad Ladevej gennem Beckmanns Plantage. For enden af Ladevej er der parkeringsplads.
Tæt ved parkeringspladsen er der et informationshus med oplysninger om mosens geologi, dyreliv m.v.
Herfra udgår en afmærket sti rundt i mosen. Den afmærkedesti har forbindelse med stisystem i Jardelund Mose, og vælger man den tur, så skal pas medbringes. Under turen rundt i mosen passeres Frøslevskrinets findested, der er markeret ved en egeobelisk.
I mosen er det på alle årstider nødvendigt med vandtæt fodtøj.

Udnyttelse

Plantagen bliver meget benyttet som rekreativt område, og der er da også opsat adskillige borde og bænke, ligesom der er flere bål- og grillpladser. I plantagen er der skovlegeplads mellem motorvejen og Frøslevlejren, hundeskov nord for Frøslevlejren og en 200 m skydebane, der flittigt benyttes. Frøslev Jagtforening driver jagt i mosen.

Fakta
Kommune: Aabenraa
Areal: 2279 hektar
Ejerforhold: Skov og Naturstyrelsen/Privat

De tre alvorligste trusler:
- Dræning
- Næringsstofbelastning
- Tilgroning

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Ekstensiveret skovdrift
- Vandstandshævning
- Øget græsning/høslæt

Sidevisninger
Denne måned: 57
Sidste måned: 178

Forrige lokalitetLink til denne sideNæste lokalitet