Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nordhavnstippen


Duehale, Nordhavnstippen 27.3.2007. Foto: Mikkel Willemoes

Øvrige dyre- og planteliv
Ud over fuglelivet er der også en mængde andre naturoplevelser at få. Flora, insekt- og dyrelivet er spændende på Nordhavnstippen.

Da der er tale om et opfyldningsområde, findes der kun få plantearter, som lever på uforstyrrede habitattyper. Mest bemærkelsesværdig er den lille forekomst af Strand-Malurt nordligst i området samt mindre bestande af Strand-Asters på de fugtigere dele af delområderne. Førstnævnte er knyttet til stenstrande og strandenge mens Strand-Asters primært er knyttet til naturtypen strandenge. Begge er af DMU kategoriseret som middel-følsomme over for forringelser af naturtilstanden. Tilstedeværelsen af disse planearter indikerer også en vis naturkvalitet i området.

De indslæbte planter omfatter bl.a. de sjældne ærteblomster Esparsette og Giftig Kronvikke.

Grønbroget Tudse er en smuk padde, der på lokaliteten bl.a. yngler i den første sø på del 1 samt i forskellige vandhuller på del 1 og del 2 og herudover også i dok-området. Dens tilstedeværelse i området er dokumenteret med sikkerhed tilbage til i hvert fald 2002. Grønbroget Tudse har en sydøstlig udbredelse i Danmark, hvor den findes nær kysten i de indre farvande. I Københavnsområdet findes den, udover på Nordhavnstippen, bl.a. på Refshaleøen (Lynetten, jf. fugleognatur.dk), Saltholm, på Vestamager, på Sydhavnstippen og i Valbyparken.
Grønbroget Tudse er beskyttet af EF-Habitatdirektivet.

Derudover er der mange sommerfugle, bl.a. ses Grønbroget Kålsommerfugl af og til her, når den med års mellemrum yngler i Danmark, hvilket den også har haft succes med på Nordhavnstippen.

Den sjældne og smukke natsommerfugl Kridtuglen (Chortodes Morrisii), som hører til uglefamilien, findes også på Nordhavnstippen. Den er opført på DMU's rødliste (1997) som sårbar og national ansvarsart. (Rødliste 1997, s. 147).
DMU's definition af en national ansvarsart er: Arter, for hvilke Danmark på et eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer en så stor del af Jordens totale bestand, at Danmark har et særligt ansvar for artens internationale beskyttelse. Kriteriet for denne definition er: I Danmark regnes en art som national ansvarsart (A, AY eller AT) når det vurderes, at mindst 20 % af Jordens samlede bestand på et eller andet tidspunkt opholder sig i landet, eller hvis arten globalt betragtes som sjælden. (Rødliste 1997, s. 24-25)
Per Stadel Nielsen fra Lepidopterologisk Forening har i en mail skrevet følgende om Kridtuglen: " Arten har kun en meget begrænset udbredelse i verden, og DK har en meget stor, hvis ikke den største, del af verdensbestanden." Om Kridtuglens tilstedeværelse på Nordhavnstippen skriver Per Stadel endvidere: " Det er dermed en ny af de få lokaliteter vi har for arten."
Med Biodiversitetskonventionen i tankerne og målet om at stoppe tilbagegangen af den biologiske mangfoldighed er der således ekstra grund til at være opmærksom på denne arts tilstedeværelse.

En anden ualmindelig natsommerfugleart der lever på Nordhavnstippen er Violet løvmåler (Scopula rubiginata). Den er opført på Gullisten (1997) og er kategoriseret som opmærksomheds-krævende.

I 2005 blev der også fundet Hvepsedderkop for første gang, endda i tocifrede antal.

En art, man ikke kan undgå at se, er den næsten vinbjergsneglestore Plettet Voldsnegl, der træffes på det meste af Nordhavnstippen. Arten blev indført til Danmark fra Sydeuropa og udsat på Christianshavns Vold i 1890. Den er senere udsat herfra et par andre steder i landet. Det vides ikke, hvordan den er kommet til Nordhavnstippen, men den trives meget fint her på de solbeskinnede flader med spredt plantevækst.

Fakta
Kommune: København
Areal: 101 hektar
Ejerforhold: Københavns Havn

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fjernelse af industri
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side