Denne side er fra Caretakerprojektet, der forløb fra 2003-2013. Indholdet på siden vedligeholdes ikke, og kan derfor være forældet.
Nordhavnstippen


Digesvale, Nordhavnstippen. Foto: Mogens Hansen

Beskyttelse
Der er ingen form for fredninger, udpegninger eller § 3-beskyttelse på området.

Imidlertid er området levested for Grønbroget Tudse, en art, der står på EF-habitatdirektivets Bilag IV-artsliste. Af direktivets artikel 12 fremgår det, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde. Denne beskyttelse inkluderer forbud mod bl.a. beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- og rasteområder. Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning er i starten af 2006 blevet orienteret om dette forhold. I en tilbagemeldende skrivelse har de oplyst, at de er opmærksomme på problemstillingen, og at der i løbet af foråret 2006 vil blive igangsat en undersøgelse af området. Endvidere fremgår det af skrivelsen, at der ved deponeringen i og ved søerne vil blive taget de nødvendige hensyn, således at habitatdirektivets bestemmelser overholdes, så tudsens levevilkår ikke forringes. Konkret betyder det, at opfyldningen af søerne vil blive kompenseret med forhold, der sikrer tudsens fortsatte overlevelsesmuligheder i området. Tilstedeværelsen af den grønbrogede tudse forhindrer imidlertid ikke den gældende lokalplan i at blive effektueret. Der henvises i skrivelsen til en lignende situation på Avedøre Holme, hvor der i et aktivt industriområde er etableret ynglesteder i drænkanaler og andre steder på de bebyggede industrigrunde.

Mange argumenter kan fremhæves mht. en bevaring af Nordhavnstippen. Fuglelivet er kun specielt set i lokalt perspektiv. Men set i dét perspektiv - en lokalitet inden for Københavns Kommune, så tæt på centrum, og med så relativ stor artsdiversitet og biologisk potentiale - er Nordhavnstippen et unikt område og derfor bevaringsværdigt, både som rekreativt område for storbyens beboere og som biologisk åndehul.

Grundlag
IBA-status:

Der er ikke tale om en vigtig fuglelokalitet i international forstand. Lokaliteten er med i Caretakerprojektet som en bynær formidlingslokalitet.

Fakta
Kommune: København
Areal: 101 hektar
Ejerforhold: Københavns Havn

De tre alvorligste trusler:
- Byggeri
- Færdsel

De tre mest påkrævede forbedringer:
- Fjernelse af industri
- Færdselsbegrænsning

Sidevisninger
Denne måned: 1
Sidste måned:

Link til denne side